Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMBTENAREN EN. RIJKS WERKLIEDEN

18

In het „Kath. Soc. Weekblad" van 24 Dec. 1921 plaatste voorts mr. C. J. Koch een hoofdartikel tegen het Rijkskindertoeslagfonds en tegen den Kindertoeslag. 22 Mei en 10 Juli 1920 had hij ook reeds beschouwingen van deze strekking geleverd. In het December-artikel voert hij alle bekende bezwaren aan en konkludeert:

„Kindertoeslag is af te keuren.

De kerkelijke partijen moeten principiëel staan tegenover den kindertoeslag.

De socialistische partij moet principiëel zijn toekenning bevorderen."

Dat laatste zal de S.DA..P. zelf beslissen, geleerde Heer! Gij zijt niet onze theoretikus!

In het debat over bovenstaande salariswetten speelde ook de kinderbijslag een voorname rol. 5 Juni 1918 (bl. 2804 der Hand. 1917/18) was met 35 tegen 22 stemmen een motie-Bomans aangenomen, waarin was uitgesproken, „dat bij de bezoldiging der Rijksambtenaren mede rekening moet worden gehouden met de groote gezinnen". Een 7-tal libéralen hadden tot de aanneming medegewerkt, alhoewel de bedoeling duidelijk was, nl. de kindertoelage. De regeering beriep zich thans op die motie en dr. v. d. Laar, Bomans en anderen verdedigden deze nu sterk. De heer Smeenk verweet den bestrijders, dat de vrouwen die kindertoelage wel goed vinden en dat de soc. dem. haar deze willen onthouden. Suze Groeneweg vatte hierop vuur en zei o.m.: „Wanneer de heer Smeenk aan die vrouwen de halve waarheid vertelt en haar zegt: de socialisten willen u dien kindertoeslag niet gunnen, dan begrijp ik best, dat deze politiek ongeschoolde vrouwen zeggen: wij willen dien kindertoeslag tocK wel graag hebben. Maar wanneer men aan deze vrouwen eens de geheele waarheid zegt en haar vertelt, wat er eigenlijk aan dien kindertoeslag vastzit, dan zullen ook die Christelijke vrouwen het eens worden met de andere seksegenooten"

„Dan moeten zij weten, dat de motie-ter Laan twee millioen teruggeeft aan ambtenaarsgezinnen. Daartegenover stelt de minister den kindertoeslag tot een totaal van 9 ton. Als uw Christelijke vrouwen dat hooren, mijnheer Smeenk, loopen zij bij de stembus over naar de rooden, want die geven niet alleen een tijdelijken toeslag, wanneer de kinderen klein zijn en dus het meeste noodig hebben, maar die werken dien toeslag om in salaris, zoodat, wanneer de vrouw op haar ouden dag met haar man alleen overblijft, die toeslag nog helpt het pensioen te verhoogen."

Voorts moeten door mildere belasting-bepalingen, door evenredig schoolgeld enz. de groote gezinnen worden geholpen.

(Zie voorts over den Rechtstoestand, de Pensioenen en de afzonderlijke kategoriën van ambtenaren, als o nderwijzers, deurwaarders bij de rechtbanken enz., de afzonderlijke rubrieken.

Sluiten