Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTINGEN

76

naald. Door de heeren de Geer, de-Monté verLoren, Marchant en J. ter Laan werd derhalve uitstel voorgesteld, welk voorstel 23 Oktober 1919 met 52 tegen 13 stemmen werd aangenomen. Tegen alleen eenige vrijheidsbonders, katholieken» een paar anti-revolutionairen en de plattelander Braat (bladz. 214).

2 .Maart 1920 kwam het ontwerp wederom in behandeling. Min. de Vries had een nota ingezonden njet de mededeeling, dat van de konjunctuur-belasting, op den vermogensaanwas, niets zou komen en dus het ontwerp O.W. weer kon worden behandeld. De laatste heffing zou nu over 1918 niet meer plaats hebben. Het motief was o.a., dat het geld in waarde was gedaald en moeilijk meer de winst met een vorig jaar kon worden vergeleken. Toch meenden de soc.-dem. en de vrijz.-demokraten, dat over 1919 nog zeer goed kon worden geneven en zij stelden een amendement daartoe voor. Dit amendement, van J. ter Laan en anderen, werd in tusschen 3 Maart 1920 verworpen met 39 tegen 21 stemmen. Voor de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten, de christ.-hist. Bakker en de kommunisten (bladz. 1445).

Het ontwerp werd toen zonder hoofdei, stemming aangenomen, doch J. ter Laan verklaarde, dat de sociaal-demokraten wilden geacht worden te hebben tegen gestemd. Formeel werd niet tot opheffing der wet besloten, wijl nog vorderingen over voorafgaande jaren liepen. Terugbetalingen kunnen ook nog tot 1 Jan. 1924 geschieden. Doch over de jaren na 1918 wordt er niemand meer voor aangeslagen.

De Eerste Kamer nam het ontwerp 15 April 1920 aan met 22 tegen 7 stemmen en de wet werd vastgesteld 16 April 1920 (Stbl. 191).

Waardevermeerderings-belasting. — Een ontwerp-belasting op de waardevermeerdering van onroerende goederen kwam 14 Maart 1921 in, toen de waarde-„vermeerdering" reeds bezig was een waarde-v ermindering te wordenl Het ontwerp had volgens de Mem. v. Toelichting ten doel, de waardevermeerdering van onroerende zaken, binnen het Rijk gelegen of gevestigd, langs tweeërlei weg te treffen, n.1,:

1°. ter gelegenheid van eiken eigendomsovergang eener onroerende zaak, derhalve zonder te onderscheiden, wie haar verkrijgt of van wien zij wordt verkregen;

2°. periodiek ten aanzien van rechtspersonen of daarmede gelijk te stellen Commanditaire vennootschappen op aandeden, na afloop van'elk tienjarig tijdvak.

De belasting zou bedragen 25 percent van de waardevermeerdering en de opbrengst zou de gemeenten gelukkig maken. Het ontwerp werd 15 April 1921 in de afdeelingen onderzocht en het resultaat was, dat de aanhef van het voorloopig verslag luidde:

Sluiten