Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«7

DEMAGOGISCHE ZUINIGHEID

Andere motieven werden door mr. Oud niet aangeroerd. De min. v. waterstaat kon onmogelijk dadelijk verklaren, waarvoor die post in bijzonderheden zou worden besteed. Van alle zijden kwam men tegen deze wijze van doen op. Schaper zeide, dat de sociaaldemokraten alles willen bezuinigen wat kan, doch niet in den blinde. De parlementaire regel is, dat in de a fdeelingen eerst geprotesteerd of om inlichtingen gevraagd wordt; dan kan de minister zich schriftelijk verantwoorden. Geschiedde dat niet, dan geeft men hem althans eerst even schriftelijk kennis, dat men op zeker punt aanmerkingen zal maken en welke. Dan is de minister voorbereid, en anders is geen enkele bewindsman in staat, inzake een lijvig begrootingsontwerp, dat over vele millioenen loopt, in het openbaar alles toe te lichten of den aangevochten post in bijzonderheden te verdedigen. De vrijz.-demokraten nu hadden noch het een, noch het ander gedaan en riepen thans sarrend uit — vooral de heer Teenstra speelde hierbij een onverkwikkelijke rol — dat de anderen „dan maar moesten tegenstemmen"; zoodat het hun meer om v e r k i e zingsmateriaal, dan om bezuiniging te doen bleek Spoedig bleek intusschen, wegens de algemeene afkeuring in de Kamer, dat de heeren wel wisten hoe het behoort. Zijjetelden de kampagne met de amendementen uit en deelden eerst den minister hunne bezwaren mede, om deze enkele dagen later ie kunnen beantwoorden. Maar het spreekt vanzelf, dat het veel aardiger was om op het laatste oogenblik met de amendementen te komen, daar, als de bezwaren eerst in de afdeelingen worden ingebracht, deze anoniem worden gepubliceerd, zoodat de namen der vrijz.-demokraten niet worden genoemd! Het publiek merkt dan niet zoo goed hun bezuinigingswoede — en dat was blijkbaar de hoofdzaak. De heer Teenstra»hfcnd nu wel vol, dat in de afdeelingen de drang naar bezuiniging was ingebracht, doch dit was misleiding. Wel was dit gescliéèd inhet algemeen, in de ruimte, maar niet ten aanzien van de bepaalde artikelen, en daar kwam het op aan. De sociaal-demokraten wilden echter niet den speelbal van deze bezuinigers zijn. Dat zij zelf ook willen bezuinigen bleek herhaaldelijk en nog bij dezelfde begrooting werd door Schaper bij Landsgebouwen met klem op bezuiniging aangedrongen, echter na inbrenging van het voorloopig verslag. Het betwiste anwndement-Oud werd echter 23 Nov. verworpen met 73 tegen 9 stemmen, die van de voorstellers, dr» -ü. .4- Laar, Weitkamp, v. Ravesteyn en Braat (bladz. 628).

Deze heer Braat stelde in de vergadering van 15 December 1921 maar even voor, om de staatsuitgaven met 350 millioen te verminderen, zonder aan te geven hoe! Deze kwajongens-motie kreeg 23 Dec. 1921 slechts 1 van de 87 stemmen, die van Braat zelf. — 15 Dec. hield overigens Duys een rede over bezuiniging, die een meer algemeen overzicht van de kwestie gaf (bladz. 1104 e.v.).

Sluiten