Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

BOSCHWET — BRANDSTOFFEN

voor de helft ten bate van het rijk en voor de helft ten bate van de gemeente.

Geen films worden in het openbaar vertoond dan indien en voor zoover zij door de Centrale Kommissie voor openbare vertooning zijn toegelaten.

Bij bioskoopvoorstellingen, toegankelijk voor kinderen te wier aanzien niet voldoende aannemelijk is, dat zij den leeftijd van veertien jaren hebben bereikt, worden uitsluitend; films yer-r toond indien en voor zoover die door de centrale .Ifommissie geschikt voor kinderen, jonger dan veertien jaren, zijn bevonden. Bij bioskoopvertooningen, toegankelijk voor jeugdige personen van* veertien jaren of daarboven; te wier aanzien niet voldoende aannemelijk is, dat zij den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, worden uitsluitend films vertoond, indien tr voor zoovoer die door de centrale kommissie i toelaatbaar voor jeugdige personen tusschen veertien en achttien jaren of ge•scbikt voor kinderen beneden de veertien jaren.

BOSCHWET.

In 1917 trad een N o o d-B oschwet in werking, vooral ook tot stand gekomen door aandrang van sociaal-demokratische zijde. Dit was echter een krisis-wet en 7 November 1921 diende de minister van Landbouw een nieuw ontwerp in. De bedoeling was o.a. een Boschraad in te stellen,, maatregelen te nemen tegen schade, de verplichting vast te leggen voor publiekrechtelijke lichamen en vereenigingen van alg. nut om hun bosschen in stand te houden. Voor de bewaring van natuurschoon werd de Onteigeningswet aangevuld, met een art. 141, aldus luidende:

„Onteigening van onroerend goed ter bewaring van natuurschoon, gevormd door bosschen en andere houtopstanden, geschiedt uit kracht .van eene wet ten name van:

a. het Rijk;

b. eene gemeente;

c. eene rechtspersoonlijkheid hebbende vereeniging of eene stichting, uitsluitend in het belang van het natuurschoon werkzaam, mits zij als zoodanig door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, is toegelaten".

In afwachting van zulk een onteigening wordt een kapverbod gelegd.

Behalve ten aanzien van de instelling van den Boschraad werd het ontwerp door de Kamer gunstig ontvangen.

BRANDSTOFFEN.

De brandstoffen-voorziening leverde nog geruimen tijd na den oorlog groote moeilijkheden op. 4 December 1918 kwam dientengevolge een wetsontwerp in, „houdende bepalingen in het belang der turf- en bruinkolenvoorziening". De steenkolen

Sluiten