Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

IN DB KAMER

ook in onze avonduren, voor de heeren gaan zitten schrijven en notuleeren!"

Wijnkoop wil een vrij debat om dit geval recht te praten, de Kamer neemt aan, hem slechts 5 minuten te geven (bladz. 29). Schaper beveelt aan, hem zijn zin te geven en onbeperkten tijd en de sociaal-demokraten stemmen tegen het 5 minuten-' voorstel. Toch is 5 minuten eigenlijk genoeg, want Duys had slechts eene minuut gehad; maar als Wijnkoop het woord zal worden verleend, blijkt hij verdwenen!....

Maar de hoofdzaak is dit: eerst klagen, dat ze niet worden benoemd en als ze benoemd worden; dan weigeren. „Zooals de wind waait, zoo waait mijn rokje!"

En zoover hebben de kommunisten het gebracht in de logika, dat zij in hun stelsel van hét werk aan anderen overlaten, die onthouding soms aanvoeren als bewijs, dat iets niet belangrijk genoeg is. Toen 10 September 1919 de.Invaliditeitswet aan de orde was, stelde Duys e.a. voor, dat geen invaliede arbeiders ! minder dan ƒ 3.— per week uitkeering worde gegeven. Duys voegt er uitdrukkelijk bij, dat hij alleen dit allerlaagste peil neemt, om elk tegenstemmen te voorkomen en te bereiken wat te bereiken is. Het amendement wordt verworpen.

In de „Tribune" van 16 Sept. 1919 werd naar aanleiding van dit en ander streven wijsgeerig gezegd: „Voor de arbeidersklasse hebben beide wetsontwerpen geen bizondere beteekenis, wat ook in het z w ij g e n van de revolutionairen tot uiting kwam". Een invaliede arbeider een gulden meer per week — dat de „revolutionairen" daarover zwijgen is al een bewijs, dat het geen snars beteekentl Maar Kolthek, die althans smaak genoeg had, om van dit gehaspel langzamerhand de maag vol te krijgen, schreef in „Recht voor Allen" van 13 Sept. '19: „Van de overige revolutionairen was alleen Wijnkoop aanwezig, die niet aan 't debat deelnam. De rev, klub maakt in dezen geen aangenaam figuur, dat moet erkend, al is 't waar, dat het debat onzerzijds sléchts een herhaling had kunnen zijn van vroegere diskussies".

Kolthek is in den loop der pari. periode uit de „revolutionaire" fractie getreden. Uit zijn vereenigingstijd was nog overgebleven een motie inzake de artillerie-inrichtingen, die 24 Febr; 1921 in stemming kwam. De heer Kolthek was zelf afwezig, zoodat de ernstige motie met algemeene stemmen werd verworpen. Dat was het toppunt- van ijver, want er was geen bericht over reden, tot afwezigheid. (Zie „Leger en Vloot").

Wij geven slechts de voornaamste staaltjes van het optreden der kommunisten. Wij kunnen er nog op wijzen, dat zij vóór optreden in het Parlement een volstrekt uitvoerverbod van levensmiddelen wilden, en 11 Oktober 1918 verklaren zij in de Kamer, dat zij geen volstrekt uitvoerverbod willen. Zij stellen het eene oogenblik (11 Oktober 1918) voor, den aanvoer van graan uit Amerika te bevorderen, en enkele dagen

Sluiten