Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

136

En in het Novembernummer (zie Het Volk van 10 Nov. '21) 1921 van „De Kommunist" van de Enschedeesche afgescheidenen wordt als afscheidswoord aan de C. P. gezegd:

„De C. P. is ten doode opgeschreven en geen slinksche streken van Wijnkoop en aanhang, noch nobele woorden van mevr. Holst, Mannoury e.a, zullen die kudde meer maken tot de „voorhoede van het proletariaat". Dat is het onafwendbaar Noodlot dat zweeft boven alle leidersdiktatuur!"

„Alle kritiek is sinds jaren verstomd, het vermogen daartoe is verschrompeld", schreef W. van Leuven in zijn brochure: „Breed Marxistisch klasse-inzicht?" van 1921, op bladz. 9. En over den onderlingen strijd schreef hij: „Lieve hemel, welk een schouwspel leverde de „voorhoede" van het proletariaat!" „Open met de vensters. Weg met die benauwdheid!" schreef hij op bladz. 10. — Maar er kan geen lucht inkomen, want de diktatuur van Moskou en de verwatenheid van Wijnkoop c.s. verstikt alles.

„Verraad". — Verraders zijn alle S. D. A. P.'ers. Dat is uit den treure herhaald, maar het wordt zoo lachwekkend, dat Schaper ter gelegenheid van de grondwetsherziening in Nov. '21, bij de behandeling van den minister-eed reeds voorspelde, dat als de S. D. A. P. aan het bewind komt, er ook zal worden ingesteld een „ministerie van verraad". Van Ravesteyn lachte witjes. Doch hoe gaat het nu met de kommunisten zelf? Mevr. Holst is in de oppositie, zeer bescheiden. En toch sprak zij op het Nov.-kongres der C. P. te Groningen in 1921:

„Spr. ontvangt nu brieven, waarin haar wordt verweten, dat zij de revolutie heeft losgelaten, dat zij verraad pleegt aan haar verleden. Die briefschrijvers hebben ongelijk. Want wat Rusland moest doen, belet het werk voor de revolutie niet. Een terugtocht kan noodig zijn, maar men moet dan niet bij de pakken gaan neerzitten".

De „verwatering". — Natuurlijk, dat van kommunistische zijde ook tegen de C. P. de kreet wordt aangeheven van verslapping, van opportunisme, van „verwatering" der beginselen. De links-komm. groep van Soep en Lutheraan zorgt hiervoor en ook de nieuwe komm. groep te Enschedé. De „Roode Vaan" van einde Juni 1921 (zie Het Volk van 23 Juni) deed hooren, dat „door de partijleiding, door de redaktie van „de Tribune'* en door de Kamerfraktie, gedurende den oorlog en ook thans een taktiek gevolgd is en wordt, die een volkomen opportunistisch en kontra-revolutionair karakter draagt".

In Sept. 1918 schreef ds. H. Gorter reeds in de Tribune (zie Het Volk van 19 Sept. '18) naar aanleiding van de buitenlandsche politiek van Wijnkoop:

„Wij zullen niet dulden dat in plaats van een binnenlandsche reformistische politiek nu een buitenlandsche reformistische politiek komt".

Sluiten