Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

437

DB 'VERWAANDHEID

De verwaandheid. — Steeds keert bij deze menschen terug de verwaande bewering: jullie begrijpt er niets van! „Imbeciel" is het geliefkoosde scheldwoord op dit gedied. Het is soms humoristisch in hooge mate. Zoo knippen wij het volgende verslag van het Groninger kongres der C. P. in Nov. 1921 (zie Het Volk van 15 Nov. '21):

„Wijnkoop.... De leiders der moderne vakbeweging en der sociaal-demokratie begrijpen van deze problemen niets, zooals zij heelemaal niets begrijpen.

Van Ravesteyn: Letterlijk niets!

W ij n k o o p: Ik heb ergens gelezen, dat men beter met meer rechts staande elementen kan werken dan met de mensjewiki. Dat is juist!" —

Maar zij zelf begrijpen elkander ook al niet, want van twee dagen na deze ontboezeming over onze domheid lezen wij:

„H oogezand verzekerde, dat de arbeiders te weinig van de krant begrijpen. Van de artikelen van v. Ravesteyn verstaan zij geen lor. Hij schrijft zinnen van 10 c.M. lengte zonder punt".

En in Moskou begrijpen Lenin en Radek, toch geen domme arbeiders, deze lieden ook weer niet, noemen zij onze kommunisten immers „de Hollandsche ezels!"

Dat deze verwaandheid al te vaak komisch is, spreekt vanzelf. Een heerlijk staaltje daarvan aan het slot van het Gron. kongres in Nov. 1921. Het Volk-verslag meldt over de arrestatie van Darsono:

Men was aan het afdoen van nog een aantal Voorstellen en amendementen, toen eenige vrouwen kwamen binnenstuiven. Mevr. Van Z e 1 m riep, dat Darsono zoo juist was gearresteerd door de politie. (Konsternatie).

De voorzitter begreep dit niet. Darsono is Nederlander en heeft geen vonnis tot zijn last. Maar het feit ligt nu eenmaal zoo. Spr. droeg De Visser op, zich met de Kamerleden Kruyt en Van Ravesteyn in verbinding te stellen, opdat die zullen protesteeren tegen deze arrestatie bij de ministers van Justitie en Koloniën. Voorts werd besloten telegrafische protesten te richten tot de genoemde ministers en den voorzitter der Tweede Kamer. (Applaus).

Nader bleek, dat de arrestatie was geschied dor de rijksrecherche.

Het kongres werd voortgezet.

Een motie, om een artikel van Van Leuven over de vakbeweging alsnog in „De Tribune" te publiceeren, werd verworpen met groote meerderheid.

De redaktie van „De Tribune" werd herbenoemd, evenals de propagandist De Visser.

Nu komen enkele mannelijke personen haastig binnen. Zij roepen, dat Darsono weer is vrijgelaten.

Sluiten