Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

DÜITSCHB EX-KEIZER HTN -KROONPRINS

warmtegraad op honderd maatdeelen niet meer dan twee en twintig maatdeelen alkohol bevat, enz.

Ook werd de strafbepaling verscherpt, in verband met het „in voorraad hebben". Het wetje was noodig, »mdat, zooalsaM Mem. v,1 Toelichting mededeelde, het in de praktijk noodzakelijk gebleken was, eene bepaling op te nemen, waardoor voor alkohólhoudenden, anderen dan sterken drank, eene grens wordt vastgesteld. In tal van verlofslokaliteiten werd n.1. als verlofsdrank verkocht alkoholhoudende drank met een hoog alkoholgehaltei "lelfs van 30 a 35 pet., waarbij «oen gedekt was door rechterlijke uitspraken. Hierdoor is in de praktij*, het onderscheid tusschen sterken en alkohólhoudenden drank éoed" Ktl*^vJ»irdl#«nen. De ontwerpen waren in Jan. '22 nog bij de Eerste Kamer aanhangig.

DUITSCHE EX-KEIZER EN -KROONPRINS.

De ex-keizer, die Zondag 10 Nov. 1918 in zijn vlucht over onze ■grenzen kwam, al spoedig gevolgd door rijn zoon, den kroonprins, baarde ons land zorg, vooral als centrum van kontr»^voTutkmalre propaganda en agitatie. De sociaal-demokrater hebben steeds daartegen gewaarschuwd en van de regeering waakzaamheid geëischt. Bovendien werd de ex-kroonprins in zekerin zin op Wieringen geïnterneerd, zoodat de regeering ook nog in de gelegenheid (niet in de verplichting!) kwam om aan dezen man geld ten koste te leggen.

12 Nov. '18 had Troelstra terecht gezegd, dat hfy niet den ! keizer 4*>tljB>Mheht zou smalen. Schaper verklaarde zich daarmede 14 Nov. eens, maarJ<hifc vroeg toch of de regeering, als men in het buitenland den keizer hebben wilde, bereid was hem een wenk te geven, met zijn iaffliheons land te verlaten, : «j, /Wanneer men vreest een ongeluk voor dit land door f dezen man, die mede door zijn schuld den dood van 20 nulhoen mannen in de kracht van hun leven op Zijn geweten heeft(qdatj hij geen ongewilde oorzaak of aanleiding mag zijn, dat wij in internationale moeilijkheden zouden komen".

En den volgenden morgen, 15 Nov. '18, wees Schj er op, dat er reeds gedichten uit Duitschland verschenen om er op te wijzen, dat'hij hier slechts tijdelijk ontrusten zou en in Duitschland als keizer weer verwacht werd.

Ik hits niet op", sprak[bijt*„de Regeering is koelfSSfenncMer, fw'uit het gebaar van de» 'Mtokte*»*resident gisteren heb ik f wel kunnen opmaken, dat hij het gevaar niet «al onderschatten. Toch is een groote waakzaamheid en een koel besluit noodig. Het gaat niet aan, dat ons land zou worden gebraakt als een verzamelplaats van nieuwe troepen, van nieuwe gedachten en van plannen voor een overwinning van de Keizer-groe^a* hoop, dat de Regeering daarvan ook overtuigd is, en dat zij dit in haar repliek zal bevestigen". (Bladz. 400).

Sluiten