Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWETSHERZIENING

194

„De Koning brengt ter overweging bij den Raad van. State alle algemeene maatregelen van bestuur en hoort den Raad in de gevallen waarin de wet het voorschrijft oi waarin Hij het ncodig oordeelt".

Dit amendement werd 18 Nov. verworpen met 39 tegen 37 stemmen, recht tegen links, behalve dr, v. d. Laar, en de katholieken Suring en v. Rijzewijk (bladz. 555).

Kollegiën van advies en bijstand. — Tot heden worden gaandeweg ingevoerd allerlei raden en kommissiën, door de Kroon benoemd, zonder afdoende kontröle vanwege de volksvertegenwoordiging. De .sociaaldemokraten stelden dus voor een artikel 77bis in te voegen, luidende, dat er vaste kommissiën van advies Of hijstand aan de regeering worden ingesteld bij dè wet, die tevens hunne samenstelling, werkwijze en bevoegdheid regelt. Na eenige diskussie, waarbij van alle zijden instemming

kwam, werd de bepaling aldus gelezen:

„De instelling van vaste kollegiën van advies en bijstand aan de regeering geschiedt krachtens de wet, die tevens regels inhoudt omtrent haar benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid."

en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Eed der ministers. — Op voorstel van de vrijheidsbonders werd 18 Nov. aangenomen een formule voor den eed van ministers, bij hun optreden af te leggen in handen der koningin. De bestaande eedsformule bevatte de gehoorzaamheid en getrouwheid aan de koningin. Volgens de voorgestelde redactie zal zij alleen de getrouwheid bevatten. Schaper zeide, dat men verder moest gaan en ook die trouw aan de koningin wegnemen, daar de getrouwheid aan de Grondwet alles in sluit. Minister en Kamer achtten het voorgestelde echter reeds zulk een verbetering, (bladz. 569) dat de aanneming zeker en dus een stemming nutteloos was.

Eerste Kamer. — De vrijz.-demokraten en de sociaaldemokraten hadden een amendement voorgesteld om de Eerste Kamer te doen vervallen. (Daar dat der eersten toevallig iets

eerder was ingediend, kon dat der soc.-dem. buiten behandeling blijven.) Troelstra bestreed 22 November, evenals mr. Oud, deze instelling. De vrijlib. prof. Visser v. IJsendoorn, die in November '18 voor de afschaffing had gepleit, deed dit ook nu met klem. Het waren trouwens ook herhaaldelijk liberale organen geweest, die-zich tegen het handhaven der Ie Kamer hadden verklaard. Zoo haalde Troelstra de N. Rotterd. Ct. aan, die in November '18 schreef:

„Zoo is de Eerste Kamer, onder welk bewind ook, dat aan

net roer was, nagenoeg nimmer een opbouwende kracht gebleken, maar wel menigmaal ëen sta-in-den-weg. Haar heen-

Sluiten