Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWETSHERZIENING

198

leefd, dat die verplichting niet behoorlijk wordt nageleefd, dat b,v. 26000 kiezers in Amsterdam straffeloos wegblijven, en dat het onder die omstandigheden beter is om den stemplicht uit art, 80 der Grondwet weg te nemen. Een amendement-Rutgers om dit te doen, werd dan ook 1 Dec. aangenomen met 50 tegen 31 stemmen. Bij de behandeling der additioneele artikelen zou dan de Kamer nader over den stemplicht in de Kieswet zelve beslissen. 15 Dec. '21 besliste zij, met 51 tegen 34 stemmen, dat deze bestaan blijft. Alle sociaaldemokraten, kommunisten met de s.-p.-er, en dr, v. d. Laar, en alle anti-revolutionairen, benevens de kath. v. Groenendael, stemden vóór het amend.-Beumer om den stemplicht af te schaffen, terwijl tegen stemden alle katholieken op v. Gr. na, alle vrijheidsbonders en alle christ.-historischen (bladz. 1084). Dit was dus de zuivere stemming over het behoud van den stemplicht.

Ledental. — De regeering stelde voor, in art. 81 het aantal leden op 100 te behouden. De sociaaldemokraten stelden voor, dit getal tot 200 uit te breiden, Troelstra betoogde, dat het pari. stelsel in ons land en de werkwijze zeer verbeterd zon worden, indien er meer keuze wat uit geschikte personen om het werk te doen en vooral, als meer arbeid in kommissiën zou kunnen plaats hebben tot voorbereiding der wetsontwerpen; Thans moet te veel geschieden door alle kamerleden tezamen, in pleno en in de afdeelingen. Nergens heeft het parlement zoo weinig leden als hier en daardoor wordt door allen te veel gepraat in het openbaar. De vrijheidsbonders stelden voor 150. De regeering en de tegenstanders motiveerden het behoud der 100 leden met de meerdere kosten en de vrees voor nog meer spreeklust. Het amendement-Troelstra werd 2 Dec. '18 verworpen met 49 tegen 26 stemmen. Voor stemden de sociaaldemokraten, kommunisten met Kolthek, en vrijheidsbonders op mr. v, Rappard na, en dr. v. d. Laar. Alle vrijz.-demokraten stemden tegen. De heer Drion was weggegaan.

Het amendement-Drion (150 leden) werd met dezelfde stem-; men voor en tegen verworpen, behalve dat nog de liberaal de Kanter tegen stemde, die eerst was weggebleven en de heer Drion voor (bladz. 846).

Verkiesbaarheid. — De regeering had voorgesteld, niet verkiesbaar te verklaren (in art. 84) iemand, die van de uitoefening van het kiesrecht is uitgesloten overeenkomstig het bepaalde in art. 80, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberooving, dus voorarrest. Het was er ingekomen op grond van de verkiezing van „Hadt-je-me-maar". De kommunisten, de vrijz.-demokraten en de groote meerderheid der sociaaldem. fractie zagen hierin op 2 December gevaar voor misbruik vanwege de justitie, vooral ook op grond der Anti-revolutiewet. Schaper had vóór alles de bedoeling, onwaardige personen uit de openbare

Sluiten