Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWETSHERZIENING

204

Welk een indruk zooiets maakt op een onafhankelijk liberaal) nog volstrekt niet uitermate vooruitstrevend, blijkt uit wat de overzichtschrijver van het „Handelsblad" hierover schreef:

„Het socialistische amendement) om, bij onteigening, slechts een „billijke" schadeloosstelling toe te kennen in plaats van de (vaak spekulatief opgejaagde geschatte waarde) werd door den heer Sannes verdedigd, maar door de heeren Visser van IJzendoorn en De Monte verLoren bestreden als een ondermijnen-van het eigendomsrecht. Het amendement werd verworpen (alleen de socialisten en kommunisten stemden vóór) nadat de heer Sannes nog had gezegd dat, als men het eigendomsrecht niet goedschiks wat prijs wil geven, het te eenigertijd wel kwaadschiks zal gaan. Hij kon daarin wel eens gelijk hebben en wij hebben deze toch waarlijk niet buitensporige uitbreiding van het onteigeningsrecht die in de nota-Schaper was te vinden, dan ook als iets zeer redelijks bepleit. Maar de eigendom is voor menigeen nog een fetisj," (Fetisj: afgod.)

En dan te bedenken, dat de heele logge katholieke arbeidersgarde en alle vrijzinnig-demokraten tegen het amendement stemden!

Leekenrechtspraak. — De regeering stelde voor, om in hef hoofdstuk over de Justitie" in te voegen bij § 3 een nieuw art. 153bis, waarbij de wet zou kunnen bepalen, „dat bepaalde soorten van geschillen omtrent schuldvorderingen en daarmede samenhangende burgerlijke rechten worden beslist door niet tot de rechterlijke macht behoorende personen." en:

aan art. 155 toe te voegen een lid, luidende, dat de wet kan bepalen, dat aan de berechting van door haar aan te wijzen burgerlijke- of straf-gedingen wordt deelgenomen door zulke personen.

Allereerst zat hierin de z.g. volksjury, die, als b.v. in Frankrijk, zou moeten kunnen oordeelen over strafgedingen. Bestreden, 7 Dec '21, door mr. Beumer e.a., en door Sannes niet met veel geestdrift, maar toch welwillend bejegend, werd 13 Dec. een amend.-Beumer, om de woorden „of s t r a f"- er uit te halen en dus de leekenrechtspraak te beperken tot- bu r g e r 1 ij k e gedingen, aangenomen met 44 tegen 43 stemmen. Tegen het vervallen der woorden stemden alle sociaaldemokraten; alle vrijz.-demokraten; alle kommunisten met Kolthek; de vrijheidsbonders Abr, Staalman, Otto, Albeda en Lely; de katholieken v. Groenendael, v. Schaik, v, d. Bilt, Haazevoet, Kuiper, vV Rijzewijk, Engels, Bulten, Bomans; A. P. Staalman, Wijk en v. d. Laar; ook de anti-rev. Suring en de christ.-hist. Gerretson. Vóór waren de overige kerkelijken, met de vrijh.bonders Visser v. IJzendoorn, mej. Westerman, de Muralt, Bijleveld en Dresselhuys, en Braat. (Bladz. 1016.)

De regeering had intusschen een art, 153 b i s voorgesteld, als volgt luidende: „De wet kan bepalen, dat bepaalde soorten van

Sluiten