Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

819

DB INDISCHE BEGROOTING

— VOLKSRAAD EN EVOLUTIE

Regeering en Hooge Kolleges ƒ 2.129.376 (voor den goev.gcneraal ƒ 172.000), Dep. v. Justitie ƒ 15.498.421, Dep. v. Financiën ƒ 52.777.383, Indische Schuld ƒ 3.460.000, Binnenlandsch bestuur ƒ 74.677.843,

Onderwijs en Eeredienst (waaronder geneeskundige dieast) ƒ 47.840.280,

fsjU*dbouw, Nijverheid en Handel ƒ 24.5864P9$<,jk

Burgerlijke Openbare Werken ƒ 100.936.861,

Goevernements-bedrijven ƒ 162.391.805,

Dep. v. AJarine ƒ 31.490.225,) . 0*620325

Dep. v. Oorlog ƒ 65.139400,) 1 ^■b^-ózo'

Plaatsefijk en Gemeentelijk zelfbestuur ƒ 19.807.129.

De raming der Middelen was voor 1921.in totaal ƒ 711,466.986.,

Hiervan brengt de opium op ƒ 14,130.000, invoerrecht ten ƒ 54.000000, uitvoerrechten 17.500.000, akeij*»en ƒ 23.500.000, personeele belasting ƒ 2.000.000, inkomstenbelasting ƒ 53.500.000, suikerbelasting . ƒ 123.750.000, koffiebejas* ting ƒ 1*60.000, tabaksbelasting ƒ 4.903.000, theebelasting f 1.865000, verpanding op erven ƒ 4.600.000, zegelrecht ƒ 10.000.000, landrente ƒ 22.3VMW0. getah-pertja en caouU

[scho««-ondernemingen tesamen ƒ 5.213.900, boschperceelen ojn. ƒ2.710.000," hout, kinabast enz. ƒ13.763.100, havengelden rond ƒ 11.000.000, voorts post en telegrafie tesamen rond ƒ 27.000*000, staatsspoorwegen op Java ƒ 68.91OJW0, idem op Sumatr* ƒ 4.115.000, enz.

De Uitgaven in Nederland waren voor 1921 op ƒ 225.13jM)Q0 geraamd, de Middelen in Nederland op ƒ 38.842.000.

Voor Suriname en Curacao is de raming voor 1922 resp. f 8.894.3ÏJ9en ƒ 2.796,316. Nederland moet daar geregeld bijpassen, zoo voor Suriname over 1922 ƒ 2.416.891 en voor

: Curacao ƒ 1.256.387.

Volksraad en evolutie. — 16 Dec. 1916 werd de Volkw*ad in Oost-lndië ingesteld, die sedert 1918 in functie is^UU kollege is de eerste kiem van een vertegenwoordigend lichaami, POftfc loopig en tot!,heden met slechts adviseerende bevoegdheid.

i Sedert marcheeren ook de ideeën in Indië, waaraan de goev.generaal mr. Idenburg eenïgermate heeft medegewerkt en de Novembergebeartenissen in Europa ook hebben goedgedaan. De opvolger van mr. Idenburg, graaf v. Limburg Stirum, heeft wellicht meer dan een zijner voorgangers gepoogd, in Oost-lndië den geest van verdraagzaamheid, vrijheid en recht eenigennate te doen zegevieren. De Sarekat Islam, het genootschap van

[♦öoadtstrevendft en revolutionaire inlanders, werd in haar werkkring nogal vrij gelaten, de „hormat" (overdreven eerbewijs

■ door harken van inlanders) onnoodig geacht, den Volksraad be-

Sluiten