Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCHE POLITIEK.

222

zaken worden derhalve slechts aangestipt. Zoo werd een motieWijnkoop, bevattende een mengelmoes van wenschen, 9April '19 verworpen met 39 tegen 13' stemmen. De sociaaldemokraten stemden slechts mede voor, om te protesteeren tegen het gebruik der exh. rechten tegen Sneevliet, hetgeen Albarda (bladz. 2103) uitdrukkelijk verklaarde, niet uit sympathie voor Sneevliet's optreden. Bij de behandeling der begrooting brak v. d. Waerden 8 April '19 een lans voor de instelling van een Departement van M ij n w e z e n, met aanbeveling van staatsexploitatie; van Zadelhoff ijverde 9 April' voor de verbetering der volksgezondheid; de Zeeuw en Gerhard spraken over het o n d e r w ij s, de eerste mede over de salariëering van Europ. onderwijzers, waaromtrent hij een amendement tot verhooging m 'beginsel voorstelde; welk amendement 10 April met 41 tegen 20 stemmen werd verworpen. (Sociaaldemokraten, met vrijz.-demokraten en kommunisten voor.) Soortgelijke amendementen (ƒ 1.— verhooging om de salarissen te verbeteren v. inl. onderwijzers en inl. artsen) werd voorgesteld door Gerhard en' v. Zadelhoff; welke voorstellen eveneens werden verworpen, resp. met 37 tegen 29 en met 36 tegen 27 stemmen (bladz. 2136). Sommige liberalen stemden mede vóór.

'Albarda sprak voorts over bevordering van irrigatie, Hugenholtz over de Marine, waarbij hij de vrijheid van organisatie der matrozen bepleitte. Duys kwam op voor het personeel.

De Indische begrooting voor 1919 werd 11 April '19 aangenomen met 52 tegen 21 stemmen; tegen de sociaaldemokraten en de kommunisten (bladz. 2157). Steeds stemden de sociaaldemokraten tegen het Ind. beleid.

Bij de volgende begrootingen, werd telkens op ongeveer dezelfde wijze opgetreden, öwl •

Ter zake van de Preanger Spoorwegen b.v., wat betreft de Post, Telegrafie en Telefonie, werd 23 December '20, bij de behandeling der Indische begrooting een motie door Albarda ingediend luidende: „De Kamer, verzoekt de regeering bij suppletoire begrooting voorstellen te doen, die beantwoorden aan de bedoeling van het door den Volksraad' zonder hoofdelijke stfmming aangenomen amendement-Bergmeijer, betreffende de bezoldiging van het personeel van posterijen, telegrafie ea telefonie, en gaat over tot de orde van den dag".

Zij werd op 8 Februari verworpen met 52 tegen 26 stemmen. Voor stemden de vrijz.-dem., de soc.-dem., benevens Bulten en Haazevoet (beiden kath.), en de vrijheidsbonder de Muralt. Tegen o.a. de kommunisten (bladz. 1363).

Over eenige zaken worde hier nog breedvoeriger gesproken. Zoo over de

Volksgezondheid. — Tientallen van jaren wordt door hen, die het wel meenen met Indië, gestreden tegen de tropische ziekten,

Sluiten