Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

KAPITALISTISCHE BELASTINGPOLITIEK

nemingen in Indië en men kan er dus den Javaan mede ontlasten. Voor deze motie stemden 9 Febr. '21 alleen de sociaaldemokraten, de kommunisten en vrijz.-demokraten, zocdat zij met 48 tegen 21 stemmen werd verworpen (bladz. 1396).

Het artikel van het ontwerp tot.wijziging der Indische Middelenwet luidde aanvankelijk aldus, dat ingevoegd werd:

A

19. Ontvangsten ter zake van de opgeheven oorlogswinst, belasting.

B. tusschen de nummers 19 en 22 werden ingevoegd; 20a. Tijdelijke suikerbelasting.

20b. Tijdelijke kinabelasting. . 21a. Suikerbelasting. 21b. Koffiebelasting. 21c. Theebelasting. 2 ld. Javatabaksbelasting. 21e. Sumatratabaksbelasting.

C. tusschen de nummers 24 en 26 wordt ingelascht:

25. Verkeersbelasting, (plaatskaarten- en goederenvervoersbelasting).

Het onder C voorgestelde punt 25 werd op initiatief van de vrijh.bonders Dresselhuys en de Muralt 9 Febr. '21 verworpen met 41 tegen 31 stemmen. Vóór stemden alleen een aantal katholieken, de anti-revolutionairen en de christ.-hist. mr. de Geer (bladz. 1399). Het andere werd zonder hoofdei, stemming aangenomen. Tegen een voorgestelde akcijnsverhooging kon niet gestemd worden wegens de inkleeding van het ontwerp. Het ontwerp tot invoeging der nieuwe middelen werd

9 Febr. aangenomen met 68 tegen 2 stemmen, die der kommunisten (bladz. 1400).

Bij de behandeling der eigenlijke T a r i e f w e t, waarbij allerlei artikelen hooger zouden worden getroffen, stelden Albarda c.s. voor om het invoerrecht op garen, manufakturen, petroleum, enz. van 10 op 6 pet. terug te brengen. Meer dan ƒ HU, millioen wilde men in de Staatskas brengen door zulke artikelen te belasten, voor een groot deel te betalen door den Javaan. Uit de manufakturen zou op deze wijze ook ƒ 3.800.000 worden gehaald, terwijl fluweel en zijde op 6 pet. zouden blijven! Men trof in het ontwerp aan een verhooging van het invoerrecht op aardewerk van 6 op 10 pCt., op garen van 6 op

10 pet., op glas en glaswerk van 10 op 12 pet., op manufakturen (katoenen, wollen en linnen stoffen) van 6 op 10 pCt., op petroleum van ƒ 25 op ƒ 40 per H.L., op tabak, sigaren en sigaretten van ƒ 50 op ƒ 150 per 100 K.G.

Daarbij neme men in aanmerking, dat de Javaan slechts verdient een 30 a 40 ct. per dag, het heele gezin misschien 60 a 80 ct.l Bij kol. ordonnantie kon het invoerrecht tot beneden 10 pet. worden verminderd, maar daaromtrent was dus geenerlei zekerheid. De min. v. kol. verdedigde dit alles intus-

Sluiten