Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOALITIE-ARBEIDERS

262

werken. Ik hoor, dat de regeering 28 pCt. winkelschuld wil overnemen. Dat geld is er düs. Maar wat moet een Christen toch antwoorden op de vraag: Waarom die winkelschuld en die honderdduizenden van de ondersteuning, ik meen hier in onze streken al een 1\t millioen, niet bij'elkaar gevoegd, en dan nog wat er bij en daarvoor laten werken? Er zijn zooveel wegen en kanalen te maken en te graven, zooveel gronden te ontginnen, De menschen zouden voor wat ze nu aan steun ontvangen, met nog iets er bij, productief werk leveren, tevredener zijn, geen honger hebben en niet behoeven om te zwerven en te mokken en willens en onwillens gedreven worden in handen van ongeloof en communisme. Het nu bestede geld is zonder eenig practisch nut, weggeworpen.

O, als arbeider in het Evangelie, drukken deze dingen mij loodzwaar. Te zien, dat onder een Christelijk bewkfil/ onze geloovigen, onze welwillende menschen voortgedreven worden, den afgrond in, om een paar millioen, terwijl overigens met 't geld wordt gesmeten, dat is bitter hard. Dat maakt wanhopig". (Zie Het Volksblad van 17 Dec. '21).

Er is stille woede en opgekropte smart onder vele politieke leiders tegen de arbeidersbeweging van christ. huize. Baron v. Wijnbergen schold op de „vrijgestelden" als op demagogen etc, en toen in de jaarvergadering van het R. K. Vakbureau daarnaar gevraagd werd, bleek de woede wederkeerig.

We moeten ons van de rede op 12 April te Breda gehouden niet te veel aantrekken en we zulten tot baron van Wijnbergen zeggen: van heel je geleuter nemen we geen notitie meer, sprak de voorzitter. Wij hebben hier te doen met iemand dien we straal kunnen negeeren. Van de rede van mijnheer baron van Witóbergen moeten we ons maar verder niets meer aantrekken. De pers mag dit gerust publiceeren, dan weet éij precies hoe wij er over denken. De vergadering onderstreepte de woorden van den voorzitter herhaaldelijk door hlid applaus. (Zie het verslag in Het Volk van 1 Juni 1921).

Maar wat helpt dit blaffen, als men toch aan zulke personen zit vastgeklonken?

We spraken reeds elders (onder Kath. Staatspartij) over het verbod vanwege de geestelijkheid in den Bosch van het verspreiden van het manifest tegen de reactie, uitgegeven door het Bureau voor de R. K. Vakorganisatie en Fed. van Diocesane R. K. Volks- en Werkl.bonden. Het manifest mocht later, behoorlijk besnoeid, nog verspreid worden! Maar de priesters zijn dus soms op de hand van de reactie en de patroons.

Intusschen werd door een r. k. geestelijke na de verküe-' zing voor de Kamer in 1918 verklaard, dat de katholieken te Amsterdam naar hun aantal 25 percent der stemmen hadden moeten verkritgen en dat ze slechts 18 pet. hebben gehaald. De andere gingen naar de socialisten.

Sluiten