Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

267

KUNST EN KUNSTENAARS

van de kunstwaarde der tooneelstukken, niet echter van hunne richting of strekking,

gaat over tot de orde van den dag'.

Deze motie werd 28 Nov. 1919 v er w o r p e n met 35 tegen 27 stemmen, zuiver rechts tegen links (bladz. 616). — De vraag 'was nu, hoe over den subsidiepost te stemmen. Werd deze post verworpen, dan zou ook terstond het .subsidie voor de nopdlijdende Ned. Opera worden teruggenomen. De sociaaldem. fraktie was verdeeld. Schaper verklaarde, dat hij met de andere ffraktieleden tegen de censuur was; dat deze echter in ons land fcochvniet is te handhaven en dat men in ieder geval, met het ■OOtfiOp de komst eener vrijheidlievende regeering, den eersten stap op den weg van subsidieering kon zetten en dan een volgend jaar beoordeelen of van de keuring misbruik zou worden gemaakt, waarna nog op de stem zou worden teruggekomen. Troelstra verklaarde namens de andere leden, dat zij in geen geval de censuur konden aanvaarden, dat men met de censuur de niet gesteunde tooneelgezelschappen een slechte konkurrentie zou aandoen en dat wij beter doen met de toepassing der subsidieering af te wachten tot onvoorwaardelijk zal worden gesteund. ;,

Na een staking der stemmen op 28 Nov. werd de post 3 Dec. '19 aangenomen met 42 tegen 41 stemmen. Voor stemden alle liberalen en vrij»<rdemokraten, 8 sociaaldemokraten, n.1. J. en K. ter Laan, v. Stapele, Hugenholtz. Ossendorp, Brautigam, de Jonge en Schaper; voorts de katholieken Stulemeijer, Engels, v. Rijsckevorsel, Deckers, Loeff, Hermans, v. Schaik, v. Dijk, v. Wijnbergen, Haazevoet, Wintermans, Bulten, Kuiper en Poel«/d^gl)^t.TbiivI-ohman en Braat. Tegen stemden alle overige klerikldeB, . met 9 sociaaldemokraten, n.1. Troelstra, Sannes, KSwelMkper, v. d. Tempel, Duys, v. Zadelhoff, Albarda en vJ3fc Waerden, en de kommunisten (bladz. 674).

Van de subsidieering kwam intusschen niets. Het eindrapport der kommissie bevatte zulke censuur-methoden, dat geen sociaaldemokraat er in mee kon gaan. Vooraf moesten de gezelschappen verklaren, dat zij de voorwaarden zullen nakomen en de tooneelkommissie zou moeten toezien of ze die nakwamen. Subsidieering Per uitvoering b.v. was dus uitgesloten.

Intusschen kwam Kleerekoper voor de sociaaldemokraten [telkenjarë op tegen de censuur op tooneeluitvoeringen door [burgemeesters, voor de verheffing derffrije dramattsfhe kunst • boven de bioskoop enz. en tegen klerikale domperij op dit gebied. Jan. 1919, toen hij fcijh rede samenvatte aldus:

„Laat de Overheid positief werk doen op dit gebied, laat men niét de bevordering der kunst van overheidswege beschouwen als een soort ornament, een soort décor, een soort franje, waaraan men niets doet, waaraan men niets kan geven, waarover men wel even wil praten, maar als een belangrijk onderdeel van de fèwitstaak, als een belangrijk stuk werk van de Over-

Sluiten