Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

277

DE CIJFERS — LEGERBELEID EIND 1918

Voor 1919 voor „Oorlog" ƒ 5«69-?02

„ „Marine" „ 43.472.147

Totaal voor 1919 ƒ 97.841.449

Voor 1920 voor „Oorlog" f 51577.238

„ „Marine" „ 44.986.248

Totaal voor 192 0 ƒ 96.563.486

Voor 1921 voor „Oorlog" ƒ ^.798.355

Marine" „ 54.578.102

Totaal voor 1921 ƒ 129.376.457 (In „Marine" zijn twee aangevraagde suppletofre kredieten inbegrepen.) Het kust fonds is telkens bij „Oorlog ■ gg rek end.

F Voor 1922 is aangevraagd voor „Oorlog" ƒ 76.046,388 „ „Marine" „ 59.153.751

Totaal voor 1922 ƒ 135.200.139 Men merke hierbij op, dat de eerste algemeene begrootingen voor leger en vloot schier nimmer alle uitgaven voor die doeleinden bevatten, daar in den regel latere aanvullingen en verhoogingen door suppl. begrootingen de sommen weer beduidend verhoogen. Zoo waren de oorspronkelijke legerbegrootingen voor 1919 en 1920 resp. ƒ 43.209.881 en ƒ 49.374.230; die voor ' de vloot resp. ƒ 38.814.647 en ƒ 39.295.744. De rest kwam er later bij. De legerbegrooting voor 1922 is op zichzelve hoog ƒ 75.863.388; later echter met 2 millioen verminderd.

Tegen deze uitgaven is door de soc.-dem. Kamerfraktie I steeds gestemd.

Legerbeleid eind 1918. — Gedurende den geheelen tijd der mobilisatie, van 1914 tot 1919, hebben de sociaaldemokraten : in de Kamer getracht de legerleiding tot overleg te dwingen met de Kamer. Voorts om de lasten dier mobilisatie zoo hcht en dragelijk mogelijk te doen zijn, de behandeling van gezonde [ en zieke gemobiliseerden zooveel mogelijk te verbeteren en die I mobilisatie zelve zoo spoedig als eenigszins kon te doen eincUi gen. Bij het optreden der regeering Ruys—Heemskerk was de oorlog nog in vatten gang, doch het begon in de legers van de midden-EuropeeSche Staten te kraken. Reeds 1 Oktober 1918 vroeg Troelstra een interpellatie aan over het buitenlandsch beleid en de uitingen in de Troonrede ten opzichte van het militair beleid. In de Troonrede was o.m

geZrfe verpachtingen, die op een neutralen Staat rusten zal Ik l met onveranderde nauwgezetheid en vastberadenheid bh)Ven

nakomen. De beproefde eensgezindheid der natie geeft Mi) I steun bij Mijn onwrikbaar voornemen onze onafhankelijkheid

Sluiten