Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VLOOT

288

verzocht, maar kwam terug met minister van Dijk, antirevolutionair, voor Oorlog en Marine.

De lichting 1921. — Nu was echter Holland in last aangaande de lotelingen voor '21, Volgens het tijdelijk Militiewetje (zie boven) zou het kontingent weer van 13.000 op 23.000 stijgen, ' als er 1 Sept. 1921 geen nieuwe Militiewet zou zijn. Wegens de ongelukken met min. Pop dreigde nu, dat 10.000 reeds vrijgestelde jongelingen onder de wapenen moesten komen, terwijl ieder toestemde, dat met het oog op de vele oefeningen tijdens de mobilisatie ons land het in ieder geval met 13.000 nieuwe mannen voor '21 wel zou kunnen doen. 16 Juni '21 vroeg daarom Schaper naar deze aangelegenheid en kondigde een ontwerpje aan om in het euvel te voorzien en hij vroeg, of de Kamer, die op recès zou gaan, dit nog zou willen afdoen. Haastig deponeerde echter mr. Bomans met den hr. Deckers een ontwerpje op de presidentstafel, zeer vluchtig in elkander geworpen, maar toch in staat om te helpen. K. ter Laan herinnerde er hierbij eens even aan, hoe ook mr, Bomans er vroeger toe had meegewerkt om het voorstel-v, Zadelhoff-Ter Laan ter gelegenheid van de behandeling van het tijdelijk wetje van 16 Febr. '20 te doen kelderen (zie boven, bl. 287). Anders zou er nu geen moeilijkheid zijn geweest.

„Het ontwerpje-Bomans werd intusschen aangenomen met 72 tegen 9 stemmen. De 9 tegenstemmers waren, behalve de „demokratische" weermachter Wijk, de antirev. heeren Rutgers, de Wilde, Scheurer, Schouten, Beumer, ver Loren en Colijn, alsmede de christ.-hist. mr. v. Veen. De heer Smeenk en de andere anti-rev. stemden mede voor (bladz. 2891). 9 Sept. 1921 (Stbl. 1051) werd het wetje afgekondigd.

Gewijzigde Dienstplichtwet, — De aera-van Dijk werd inge- j luid door een Nota van Wijzigingen op het ontwerp-D i e n s tplichtwet en een zinsnede in de Troonrede over een nieuw vlootplan. (Over dit laatste zie verderop). De Nota v, Wijz., afgekomen 25 Aug. '21, hield in een bevestiging der vermoedens, reeds omtrent dezen anti-revolutionairen kapitein der administratie gerezen. Het régime-Pop werd eer verscherpt dan verzacht. In de toelichting lezen wij o.m.:

„Het voorstel houdt in een verjaging van het kontingent van 23.000 tot 19.500 man. Behalve deze 19.500 man zal nog ingelijfd worden een zeker getal manschappen ter goedmaking van het in het eerste dienstjaar op de lichtingsterkte te lijden verlies. Laatstbedoeld getal wordt geschat op 2000, zoodat te rekenen ] valt op een jaarlijksche inlijving van 21.500 jongemannen. Deze lichtingsterkte zal, nu daaraan verbonden wordt de maatregel om de dienstplichtigen gelijkwaardig te oefenen, gelegenheid 1 geven bij mobilisatie reeds dadelijk te kunnen beschikken over een paraat veldleger van 72 infanterie-bataljons...."

Sluiten