Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

289

GEWIJZIGDE DIENSTPLICHTWET

De zeemacht zal 1000, de infanterie 19.500, wielrijders 500, de bereden artillerie 2130, de vestingartill. 4500, de genie en torpedisten 1D0O man bedragen. Wordt de lichting, vergeleken met het ontwerp-Pop en de tegenwoordige Militiewet, een weinig verminderd, vergeleken met de 13.000 man van de tijdelijke wetjes ïs de vermeerdering zwaar, waardoor dus eigenlijk het aantal mannen in de kazernes zal worden vermeerderd. Wat de kosten betreft, zegt de Nota:

,,Bezniniging zal in hoofdzaak worden verkregen door:

a. Beperking van het aantal mandagen.

Het vroegere en het thans voorgedragen stelsel wijzen, geheel doorgevoerd, een totaal verschil aan van 980.000 mandagen in het voordeel van het nieuwe voorstel, vertegenwoordigende een geldelijk bedrag van bijna 2 millioen gulden. Voor het dienstjaar 1922 zal het voordeelig verschil iets minder zijn, omstreeks 850.000 mandagen, in geldswaarde uitgedrukt ƒ 1.750.000.

b. Inkrimping van het beroepspersoneel.

Eenmaal doorgevoerd, zal de hierdoor te verkrijgen bezuiniging een jaarlijksche besparing van ten minste 5 millioen gulden geven.

c. Vermindering der kavalerie, waardoor jaarlijks cirka 31/» millioen kan worden bespaard.

d. Inkrimping van de aantallen paarden bij de artillerie.

e. Inperking van het aantal garnizoenen (bijzondere belangen van sommige gemeenten bij behoud van garnizoen zullen moeten achterstaan bij het algemeea belang).

f. Vereenvoudigd legerbeheer door opheffing van niet strikt onmisbare deelen".

Die bezuiniging zal echter nog moeten blijken! In het Verslag van het afd. onderzoek .over de Nota v. Wijz. wordt daaromtrent opgemerkt, dat de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen tot vermeerdering van kosten zullen leiden wegens de verhooging van het kontingent. Volgens het gewijz. art. 27 zullen voor volledige oefening in vredestijd worden bestemd 19.500 man. Met de 1500 man, die als burgerkorvaeërs in dienst zullen worden gesteld, krijgt men 21.000 man. Tegen-

.over deze 21.000 man staan de 15.000, die Pop voor het kernleger noodig achtte, met daarnaast de 8000 man reservetroepen, die echter als voorgeoef enden geheel buiten de kazerne zouden blijven en dus hij de bepaling van het kontingent in verband met een. kostenberekening niet behooren te worden medegeteld, „Uit deze cijfers blijkt, dat in het gewijz. voorstel het kontingent 40 pot. hooger is dan ia het oorspronkelijke ontwerp, hetgeen zdl leiden tot een meerdere uitgave van ongeveer 35 pet."

De diensttijd zal dus ook langer worden dan volgens Pbp's ontwerp. 51/ï maand voor de onberedenen, met -6 weken

i vervolg-oefeningen in een kampement; 9 maanden voor de kaderplichtigen, 12 maanden voor de onberedenen, die officier, ziekenverpleger of vliegenier worden — dat is meer dan Pop

19

Sluiten