Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

GEWIJZIGDE DIENSTPE1CHTWET

zaken als moederschapseerzekering kunnen wij niet denken. Is het dan niet zeer bescheiden, als wij eerst willen weten, wat dit heele systeem moet kosten, om dan na te gaan, of wij zooveel geld hebben, en ten slotte of wij het willen betalen?" De volgende motie werd voorgestéidiP'>'

„De Kamer, van oordeel dat het wetsontwerp tot Nieuwe regeling van den dienstplicht niet voldoende is toegelicht, wat de geldelijke gevolgen betreft,

noodigt de regeering uit nadere gegevens over te leggen omtrent de kosten van de geheele legeriaiSchting in de eerstkomende jaren, zoowel wat de uitgaven voor eens als wat de jaarlijksche begrooting betreft,

en besluit1 de beraadslaging over dit ontwerp te schorsen tot de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt,

met dien verstande dat zij op de medewerking der regeering rekent om de sterkte van de lichting 1922 evenals voorgaande jaren op 13.000 man te brengen". (Bladz. 965—959).

De a.-r. Duymaer v. Twist verdedigde natuurlijk het ontwerp, ook de kath. Deckers. De laatste dacht Schaper uit te spelen tegen de ontWapenings-gedachte. Ziehier dit debatje:

De heer Deckers:.... het stellen van een te groot "vertrouwen op dezen invloed waar het geldt voorkoming van den oorlog, wordt wel tegengegaan door een verklaring1 als die van ons geacht medelid, den heer Schaper^^n „De Socialistische Gids" van Maart-AprA 1921, waarin wifi lezen, nadat de geëerde schrijver eenige beschouwingen heeft gehouden over omstandigheden, die naar zijn oordeel van invloed zouden kunnen zijn op het afwenden van oorlogsgevaar:

„Wil dat nu zeggen, dat bovenbedoelde omstandigheden afzonderlijk of te zamen onze zelfstandigheid in volstrekten zin waarborgen? Allerminst! Ongetwijfeld is er een groot risiko aan verbonden. De Volkenbond moet nog een deugdelijk vredeswerktuig worden, de internationale arbeidersbeweging kan zeer wel op een gegeven oogenblik jammerlijk sfalei*". ': =

Vooral die laatste uiting, waarvan ik de juistheid volmondig erken, is zeker niet ifa staat om het vertrouwen in de internationale! arbeidersbeweging als een middel ter bevordering van ontwapening te versterken.

De heer Schaper: Ja, maar nu moét u ook eens verder voorlezen wat er staat over de vraag of wij waarborgen hebben met onze militaire inrichting, dat wij dan wel ons land kunnen verdedigen. rtóW'.i

De heer Deckers: Daarover gaat het op het oogenblik niet".

Aldus het sten. verslag in de Hand. op 8 Dec. '21 (bladz. 963).

14 Dec. '21 verdedigde de min. v. oorlog, de heer van Dijk, zijn ontwerp. Holle frasen over nationale gedachte en verdediging als van Godswege opgelegde heilige plicht werden ten beste gegeven. Hij gaf het volgende overzicht van de leger-

Sluiten