Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VLOOT

296

Van deze 700 zullen 200 onderofficieren vast aan het korps verbonden zijn, terwijl de overige 500 onderofficieren en minderen normaal gedurende 2 jaren bij het korps werkzaam zullen zijn, welke termijn bij uitzondering telkens met 1 jaas tot ten hoogste 5 jaren zou kunnen warden verlengd.

Het korps zou bestaan uit een staf, 4 kompagnieën en een opleidingskompagnie. De inspekteur der Koninklijke marechaussee zal tevens ontreden als inspekteur over het korps politietroepen.

Aldus ongeveer de Mem.; v. Toel. Een heele nieuwe; militaire kaskenade dus weer, natuurlijk van sociaaldem. zijde fel bestreden. Het heele geval zou voor 1922 alweer ƒ 586.912 kosten, alleen voor w,at betreft de oorlogsbegrooting. Op die voor binnenl. zaken en justitie zouden eveneens sommen voer dit doel gevoteerd worden. > ; tSttfté

Vredeswerk, — Duys en Helsdingen, met nog 3 anderen dienden 6 Maart 1919 een motie in van den volgenden inhoud (bladz. 1744):

„De Kamer, overwegende, dat het wenschelijk is het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen om te vormen tot een inrichting geschikt voor de vervaardiging van andere dan militaire voorwerpen, en in verband daarmede dit Staatsbedrijf over te brengen naar het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel;

noodigt den minister uit te willen bevorderen, dat een door de regeering daartoe te benoemen kommissie de hiervoor noodzakelijke maatregelen voorbereidt".

Helsdingen konstateerde 22 Dec. 1919, dat nog vóór de behandeling dezer motie de minister v. oorlog een kommissie had in 't leven geroepen om deze kwestie te onderzoeken. 24 Febr. 1921 werd de motie-Duys, ontdaan van de tweede helft, nu onnoodig geworden, met 60 tegen 16 stemmen verworpen. Alleen de sociaaldemokraten stemden voor (bladz. 1580). Afin. Pop was nu de motie te bar; de omvorming moest met „omzichtigheid" geschieden. Toch is op dit gebied iets gebeurd. In April 1920 was intusschen het rapport der bovenbedoelde kommissie verschenen. Deze is zeer voorzichtig in haar oordeel, doch raadt proefnemingen aan. . Het schijnt eenigszins in de goede richting te gaan.

Als kuriositeit zij hier nog vermeld, dat 24 Febr. '21 ook in stemming kwam een uitgebreide motie-Kolthek over de artillerie-inrichtingen, waarbij de arbeiders en vakvereenigingen zoo maar even in de gauwigheid de leiding van het bedrijf zouden krijgen. Toen de stemming kwam, was de voorsteller zelf absent, zoodat de motie met algemeene stemmen werd verworpen, iets wat eenig was in de pari. geschiedenis.

Kustverdediging. — Men weet, hoe nog steeds geld werd weggegooid voor den afbouw der forten te Vlissingen en den

Sluiten