Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

KUSTVERDEDIGING — GEDEMOBILISEERDEN

Helder, ofschoon zulk soort forten door de ervaringen van den wereldoorlog totaal veroordeeld zijn. 18 Dec, 1949 stelden K. ter Laan en 4 andere sociaaldemokraten voor een motie, luidende:

„De Kamer, van oordeel', dat'voorshands de afbouw van de forten te Vlissingen en den Helder behoort te worden gestaakt"', enz.

De voorzitter beweerde, dat deze motie thans niet behandeld kon worden, doch wel bij het Kustverdedigingsfonds. Doch bij de alg. beschouwingen over hoofdstuk VIII (Oorlog) was er over gesproken en nu diende de zaak beslist. De dadelijke behandeling der motie werd verworpen met 59 tegen 24 stemmen, die van sociaaldemokraten, kommunisten e» vrijz^demokraten (bladz. 1072). 16 Dec. 1920 kwam de motie nader in behandeling (bladz. 1093). De minister verzette zich, aan den User waren nog steunpunten van beton verdedigbaar gebleken! Technisch was op het oogenblik schorsing noodig, waar verplaatsbare •geschütsopstellingen zouden worden ontworpen. 17 December werd de motie-ter Laan verworpen met 45 tegen 29 stemmen. Slechts de sociaaldemokraten, de kommunisten, dr. v. d. Laas, da beide Staalmans, de vrijz.-demokraten en de vrijheidsbonders de Muralt, Lely en ter Hall stemden voor. Overigens alles tegen. Doch 10 Juni 19(21 kon K. ter Laan intusschen zeggen:

•„Ik wil uitdrukkelijk mijn vreugde uitdrukken, dat weder be»vestigd is dat de afbouw van de forten te Vlissingen en Kijkduin niet zal doorgaan. Onze daartoe strekkende motie is indertijd door deze Kamer verworpen, maar wordt nu toch door de regeering uitgevoerd. En het verheugt mij des te meer dat het geschiedt op grond van de door mij aangevoerde motieven, welke toenmaals door de regeering warden afgewezen. Maar wat moeten nu doen de leden der Kamer, die tegen die motie gestemd hebben? Die zouden nu den minister moeten te kennen gevest, dat zij die twee forten toch willen afbouwen!" (Bladz. 2*19).

Gedemobiliseerden, — Herhaaldelijk heeft K. ter Laan, en met hem vooral de chr.-dem. de heer A. P. Staalman, gepleit voor steun aan ex-gemobiliseerden, die van den dienst invaliditeit of een geknakte gezondheid hebben overgehouden. Reeds 13 Februari kwam K. ter Laan met een motie, aldus luidende.'

„De Kamer, van oordeel, dat de wenschen, door den Bond van Dienstplichtigen aan de Kamer' voorgelegd, redelijk en uitvoerbaar zijn,

noodigt de regeering uit, daaraan ten spoedigste gevolg te geven,

en gaat over tot de orde van den dag." (Bladz. 1382.) Van Zadelhoff diende dienzelfden dag dit voorstel in (bladz. : 1385):

Sluiten