Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VLOOT

306

maakt tusschen hetgeen over 6 jaren gereed moet zijn en wat er volledig zijn moet. De „Telegraaf" rangschikte wat er is en komen moet op de volgende wijze:

Voor Nederl.-Indië:

Aanwezig. Over 6 jaren Volledig of in aanb. gereed. plan. Kruisers ........ (2) 1) 2 4

Onderzeebooten 6 16 32

Onderz.boot-moederschip . . — 1 1

,, „ -mijnenleggers . . — 2 4

Andere mijnenleggers. ... 3 9 9

Torpedojagers (8) 2) 12 24

Flottielje-vaartuigen .... — 4 4

Vfcegtüigen 20 108 108

Mijnen 750 4500 4500

Voor Nederland:

Onderzeebooten 7 10 18

Onderzeeboot-mijnenleggers. . — 2 4

Andere mijnenleggers. ... 10 13 15

Pantserbooten 3 4 5

VÊëgtuigen . . . . ' ... 51 60 60

Mijnen 1100 2300 3500

Tot dekking der uitgaven van het fonds (ƒ199.274.000) zal jaarlijks gedurende 12 achtereenvolgende jaren, ingaande met 1 Jan. 1922, een bedrag worden bestemd van ƒ 19.735.000, waarvan ƒ 9.867.500 ten laste van de begrooting van Ned.-lndië en ƒ9.867.500 ten laste van het 6e hoofdstuk der Staatsbegrooting.

Een vlootbasis-fonds voor de steunpunten in Indië zal door Indië moeten worden gedekt. Dit vlootbasisfonds is ingericht op overeenkomstige wijze als het vlootfonds. De annuïteit ten laste der Indische regeering bedraagt ƒ5.895.000 gedurende dertig achtereenvolgende jaren.

Er vindt in de Mem, v. Toel. een heel gegoochel met cijfers plaats, waaruit men zou kunnen opmaken, dat de Indische begrooting voor '22 met ƒ 1.812.055 zal worden verhoogd en de staatsbegrooting voor Nederland met ƒ5.699.876.50 ontlast. Er wordt gerekend met gewone en buitengewone uitgaven. Verderop verluidt, dat na een tijdvak van 6 jaren de kosten voor Indië bed ragen jaarlijksch rond ƒ 52 millioen, terwijl ze voor 1922 reeds bedragen ruim ƒ37 millioen. De Javaan schijnt het leeuwendeel te moeten dragen. Alles te zamen genomen komt het neer op geweldige uitgaven voor een vloot, die als de schepen betaald zijn, reeds lang oudroest zijn geworden, en voor „steunpunten" — forten enz. — in Indië, die geen lor beteekenen tegen het nieuwe geschut van groote mogendheden. Het heeft er allen schijn van, dat de regeering de natie er wil la-, ten inloopen. Hugenholtz schetste in Het Volk van 23 Nov. '21 dit plan als minder dan een minimum van wat noodig is, zoodat

Sluiten