Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LBYENSMIDPïajBN-PPIilTIBK

$12

ring aangaande de rundvleeschdistributie en den toeslag op de kosten gestand te doen? Hoe staat het met de vetvoorziening? M«? Hoe denkt de regeering de mingegoede bevolking te voorzien van ïkleeding en schoeisel? Welke zijn haar voornemens aangaande de distributie van schoenen en klompen?

9. Welke zijn de vooruitzichten en de daarmede in verband staande plannen der regeering aangaande de voorziening in de behoeften aan licht en brandstoffen?

10. Wil de regeering desnoods de militaire voorraden aan spreken tot leniging van den nood? Heeft zij zich pvertuigd, dat deze en andere voorraden niet aan bederf zijn WootgestelóVf.! -;

11. Welk js het algemeen stelsel der regeering van distributie, met behulp der provinciale besturen? Hoe past hierin de medewerking van arbeiders- en andere organisatiën?

12. Welk is de beteekenis van de in de Troonrede voorkomende toezegging om te streven naar zoo weinig drukkend mogelijk doen zijn van de maatregelen in bét belang der voorziening van levensbehoeften? Bestaat de bedoeling om te breken met het stelsel van toeslagen op den kostprijs der levensmiddelen?

De minister van landbouw betoogde uitvoerig, dat er niet meer brood aanwezig was dan werd uitgedeeld, dat schoenen zouden worden gedistribueerd. Maatregelen zouden worden genomen om burgers te beschermen tegen dkfributie-misbruiken, wat al meer duidde op bescherming van den handelaar dan op den verbruiker, enz. Het kwam echter aan op daden. Daarom werd 15 Oktober een motie voorgesteld, die, zpoals zij er uitzag op 22 Oktober, de strekking had: le. grondige verbetering aan te brengen in de productie, de organisatie en de verdeeling der levensmiddelen en onontbeerlijke gebruiksartikelen, 2e. de u i t v o e r p o 1 i t i e k ' te regelen naar eigen behoeften, 3e. den klandestienen handel en de geheime bevoorrading krachtig te bestniden en de klandesfiene voorraden in bVslag te nemen, 4e. te prptcsteeren tegen het duurder worden van aardappelen, suiker, groenten, wittebrood, melk en boter en verlaging te eischen, 5e. de rantsoenen te verhoogen", eri 6e. de regeerinjf*'v e r a n t w o o r d e 1 ij k te stellen voor degevolgen eener politiek, die met deze verlangens onvoldoende rekening houdt. Troelstra steunde krachtig deze eischen.

Toen het geleidelijk jn die dagen liep naar den wapenstilstand en de revolutie in h'et Oosten kwam het debat op een veel breederen basis. Intusschen werd 23 Oktober een motie voorgesteld, luidende:

„De Kamer, van oordeel, dat de militaire . voorraden onder alle ingezetenen moeten worden verdeeld, noodigt de regeering ftft, daartoe maatregelen te nemen".

De kommunisten stelden 22 Okt, een motie voor om in de

Sluiten