Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323

MIDDENSTAND

eerbied voor de wet wordt ondermijnd door het blijven gedoogen van eene praktijk, in strijd met letter en bedoeling. De wet zal zich bij de feiten hebben aan te sluiten en dit te eerder omdat thans bij verbranding de justitiëele belangen nog niet in allen deele voldoende gewaarborgd zijn.

De regeering wenscht bij dit konsolidatie-proces nochtans niet verder te gaan dan bepaald,noodzakelijk.'is. Bepaaldelijk meent zij, dat de wet de mogelijkheid dient te scheppen om het aantal lijkovens desgewenscht, tot de bestaande te beperken en dat alleen dan lijkverbranding mogelijk behoort te zijn indien de overledene op een leeftijd die eenigen waarborg geeft voor een onbevangen oordeel, deze beschikking over zijn stoffelijk overschot met zoovele woorden heeft getroffen.

Te allen overvloede zij nog gekonstateerd, dat gelijk trouwens uit het voorafgaande reeds blijkt, het voorstel allerminst instemming insluit met het beginsel der lijkverbranding."

De bedoeling is dus, de lijkverbranding bij de wet te b elemmeren. Het is reactionair op dit gebied. Dat werd het afd. onderzoek der Kamer ook duidelijk opgemerkt. — Het zal zeer de vraag zijn, of 'dit ontwerp nog voor de verkiezingen wet zal worden. De werkelijke vrijheidsliefde verbiedt, de menschen te belemmeren, zich of hun afgestorven verwanten te doen verbranden. En „met zoovele woorden" over zijn eigen lijk te moeten beschikken, uitgemaakt door de ambtenaren van den burgerl. stand, dat zal aanleiding geven tot allerhande chikanes. — Natuurlijk, dat men in dit ontwerp ook tegelijk de strafrcchtel. verantwoordelijkheid binnenloodst. Dit geschiedde in art. Ibis.

MIDDENSTAND.

Uit den treure wordt nog somwijlen den indruk gewekt, alsof de S.D.A.P. alleen is een partij van loonarbeiders. De gróote handeldrijvende middelklas. behoort natuurlijk niet tot het proletariaat, hare belangen staan er meermalen lijnrecht tegenover. Wèl is haar onzekerheid van bestaan zoo groot, dat hare leden alle oogenblikken naar den toestand van het proletariaat kunnen afdalen. Doch in ieder geval behooren de kleine neringdoenden tot de arbeidende klasse en strijdt de S.D.A.P. ook doorgaans voor den kleinen middenstand, al is somwijlen tegenstrijdigheid der oogenblikkelijke belangen niet uitgesloten. Wanneer zij het belastingvraagstuk behandelen, met hoogen aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, sterke progressie enz., dan is dat altijd ook in het belang der middelklasse. Zoo werken de sociaaldemokraten ook voor de volkshuisvesting ten bate dezer klasse. Een onzer kamërleden ontving 29 Mei 1918 den volgenden brief:

„Weledele Heer. Het hoofdbestuur van den Nationalen Huurdersbond, gevestigd te 's-Gravenhage, heeft de eer, U, zijnen

Sluiten