Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

339

ONZE REVOLUTIE! — DE NOVEMBERHELDEN!

raderlijk heulen met België. Of dit juist is, valt door ons niet te #beoordeelen, doch zij verklaren het beslist. Al hebben zij dezen man uit de fractie gestooten, een minder groot woord past hun toch.

Onze Revolutie! — Onze revolutie is de omwenteling in .de productie-verhoudingen, de groeiende macht van het proletariaat en het vertrouwen op de noodzakelijkheid,'het kapitalisme te doen opvolgen door het socialisme.

„Wij willen de schatten van kennis en beschaving, van kunst en literatuur beschikbaar gesteld voor allen zonder onderscheid," sprak Schaper 11 Dec. 1918.

„In deze omwenteling zullen wij ons hopelijk er voor wachten, ook als wij kunnen, de rollen te eeniger tijd om te keeren ea de tegenwoordige bourgeoisie schatplichtig te maken aan hei proletariaat, zooals wij het streven zien in Rusland. Wij schatten den arbeid van den geest even hoog als die van de handen. Wij willen de heerschappij der klassen niet omkeeren, wij willen de klasseheerschappij doen verdwijnen.

Deze omwenteling streven wij na met wettelijke middelen,' door voortdurende propaganda en agitatie, desnoods, als het moet, door toepassing ook van het middel der staking, een onvervreemdbaar recht van den arbeid. Door propaganda en agitatie willen wij een revolutie bewerken in de hoofden van arbeiders, werkgevers en staatslieden

Wij willen de Grondwet niet verkrachten, doch herzien in demokratische richting. Wij willen onzen konstifutioneelen staatsvorm niet in elkander trappen, doch verbeteren."

En Troelstra sprak 3 Dec. 1913 in de Kamer de 'volgende gedenkwaardige woorden:

het is verder een sterke eisch, die van uit de arbeidersklasse uitgaat tot de regeering: stel vertrouwen in de organisatie, die zich in en rondom den klassenstrijd der arbeiders ontwikkelen, ook in de organisaties van ambtenaren en militairen; geef aan de arbeidersklasse de volle gelegenheid om mét inachtneming der bestaande wetten en door het gebruik van alle politieke rechten zich de positie te veroveren, die past bij de groote verheffing van levenseischen, die nu eenmaal in de arbeidersklasse worden aangetroffen."

De Novemberhelden! — Vooral van liberale zijde — thans de „Vrijheidsbond" — was men zeer hervormingsgezind.

Zoo sprak 13 November 1918 de heer Rink, toen Unie-liberaal, het volgende:

„Er waait een demokratische wind door de wereld. Niemand, die meeleeft met zijn volk, wien het wel en wee van zijn medeburgers ter harte gaat, kan zich onttrekken aan den invloed, die de wereldschokkende gebeurtenissen op alle gemoederen hebben, en ieder die geplaatst is in een post, waarop'hij eenige

Sluiten