Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVEMBER-BEWEGING

340

verantwoordelijkheid draagt, vraagt zich met den meesten ernst in deze dagen af: wélke eischen stelt het oogenblik, eischen niet alleen, niet in de eerste plaats, van negatieven aard, maar welke eischen stelt het oogenblik, eischen waaraan niet morgen of overmorgen, maar heden nog moet worden voldaan? En dan wensch ik als mijn stellige overtuiging uit te spreken, dat er op dit oogenblik behoefte is aan het onmiddellijk ter hand nemen en onmiddellijk doorvoeren van groote, demokratische hervormingen op wetgevend en op sociaal gebied..,."

„Ook wij verlangen wettelijke vaststelling van een korten arbeidsdag... In dien wij thans, onder den indruk van het gewichtige oogenblik, waaronder wij leven, hervormingen ter hand nemen, moeten die hervormingen ook binnen zeer korten tijd tot stand komen. En dat kan. Maar vooral is de medewerking, ja het initiatief noodig van de regeering. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat de regeering er prijs op stelt te weten, hoe de Kamer denkt over hetgeen ik hier met een enkel woord uiteenzet. Om die gelegenheid in het leven te roepen en de Kamer in staat te stellen een uitspraak te doen, veroorloof ik mij een motie voor te stellen, die mede onderteekend is door de heeren van Doorn, Lely, de Muralt en Otto, en die aldus luidt: -t

„De Kamer, van oordeel, dat in de huidige omstandigheden groote demokratische hervormingen zoowel op wetgevend als op sociaal gebied onmiddellijk ter hand moeten worden genomen, en onmiddellijk moeten worden ingevoerd,

gaat over tot de orde van den dag." (Bladz. 356.)

Denzelfden dag trad ook de heer Treub op (blz. 369). Mr, Treub zeide: .

„Wat is het dat onze arbeiders warm maakt? Het is verbetering van toestanden, het is verbetering van loon, het is verbetering van arbeidstijd ...

Wat de arbeiders en niet alleen de arbeiders heeft verbitterd tegen het Parlement, is de langzaamheid van onze wetgeving, waardoor tal van sociale maatregelen jaren en jaren lang zijn aangekondigd, maar niet' zijn doorgevoerd ...

„Het ligt werkelijk niet aan wien dan ook ter linkerzijde, dat het voorstel-Schaper, betreffende den achturendag, niet reeds in behandeling is genomen."

Van der Waerden interrumpeerde: „Hoe zal men er over stemmen?"

Mr. Treub antwoordde daarop: „Hoe men er over stemmen zal weet ik niet,, maar als ik van plan was tegen te stemmen, zou ik er niet over praten."

En dit wetsvoorstel was zonder overgangsbepalingen van den 8-urendag en omvatte niet alleen de landarbeiders, doch zelfs tot op zekere hoogte de dienstboden!

13 November zei mr. Treub:

„Wanneer nu gevraagd wordt van den kant van de sociaaldemokraten, dat men zal komen tot afschaffing van de Eerste

Sluiten