Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

346

Als nu toch langzamerhand door de persstemmen van diverse richting niet tot hem doordringt dat hij door uitsluitend het oor te leenen aan de raadgevingen zijner bureaulisten via Catonis gaat, dan is hij ziende blind en hoorende doof!"

Zijn houding inzake kunstsubsidiën maakte hem onbemind bi) de fanatieke gereformeerden. Erkend moet worden, dat ten aanzien van de onderwijzers-salarissen de min. v. financiën hem terughield en hem te machtig bleek, terwijl hij ten aanzien van het „stopwetje" slachtoffer is van het door hemzelf mede gekweekte Stelsel der anti-these.

Onderwijsraad. — 3 Dec, 1918 kwam een ontwerp bij de Kamer in, bevattende voorstellen tot instelling van een onderwijsraad, die onder het Departement van Ond., Kunsten en Wetenschappen ressorteert, 15 leden telt, in 4 afdeelingen is verdeeld en behandelt: a.. het hooger onderwijs, b. het middelbaar onderwijs, c. het lager en bewaarschool-onderwijs en d. het vakonderwijs. 15 Jan. 1919 werd het in de Tweede Kamer in het openbaar behandeld. Het gaf weinig stof tot debat en werd dienzelfden dag dan ook met 68 tegen 3 stemmen aangenomen. Alleen de kommunisten stemden tegen (bladz. 938).

De eischen der S.D.A.P. op onderwijsgebied vindt men in het •Verkiezingsprogram van de Kerstdagen 1921. Minder programmatisch gezegd komt de onderwijspolitiek der sociaaldemokraten hierop neer, dat zij het onderwijs in- alle geledingen zoo hoog mogelijk willen opvoeren, wat nog niet beteekent, dat de e x a m e n-e i s c h e n voortdurend moeten worden opgedreven. Bovenal wenscht de sociaaldemokratie het onderwijs-peil voor de breede volksmassa belangrijk te verhoogen. Wèl wil zij. door kostelooze toelating tot middelbaar en hooger onderwijs, met steun Voor leermiddelen, reisgelegenheid enz., de talentvolle enkeling uit de klasse van arbeiders, kleine burgers en derg. gelegenheid verschaffen om zich tot het hoogste intellektueele peil op te werken, in het belang der gemeenschap. Doch vèr daarboven staat de verbetering van het onderwijs der groote massa als zoodanig, door deugdelijk en voldoend volksonderwijs. Het is trouwens niet noodig, alle eenigszins knappe koppen uit de rijen van het proletariaat te halen, om er leden van de intellektueele middelklasse van te maken. Ook — ja vooral! — de arbeidersklasse heeft behoefte aan talentvolle mannen en vrouwen, die in haar midden blijven en den strijd met haar wenschen te voeren. Zoowel het een als het ander blijft dus gewenscht, al gaat ons bovenal de intellektueele verheffing der arbeidersklasse in haar geheel. Van voornaam belang is derhalve de stand van het lager onderwijs, waarom de sociaaldemokraten steeds hebben gestreden voor een goede leerplichtwet en een deugdelijke lager onderwijswet, met waarborging van een goede opleiding en salariëering der onderwijzers.

Sluiten