Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

354

halve de sociaaldem. en de kommunisten! terwijl Ketelaar en v, Beresteijn mee voorstemden (bladz. 2188).

Over het godsdienstonderwijs ontspon zich een uitvoerige diskussie. De regeering stelde voor, het godsd.-ond. binnen de schooltijden te doen houden, voor kinderen, die van dat onderwijs willen genieten en de uren vast te stellen in overleg met de godsdienstleeraren» Wilden de liberalen gelijkstelling van leeraren van niet-kerkelijke vereenigingen, van Zadelhoff bepleitte een amend.-Ossendorp, om de godsdiensturen „binnen één der schooltijden" te doen vallen en „niet in over-] eenstemming met", doch „n a overleg met" de leeraren die «ren te bepalen. Het amendement ging dus niet tegen het beginsel, doch wilde één bepaald uur aanwijzen, om het gewone i onderwijs niet te ontwrichten. Het amendement werd 11 Mei '20 v e r w o r p e n met 38 tegen 31 stemmen, rechts tegen links (bladz. 2193).

Omtrent de kwestie van het hoofd, stelden de sociaal'] demokraten voor, art. 23 (thans 27) te lezen:

„1. Aan scholen met twee en meer leerkrachten wordt een der onderwijzers tot leider aangewezen, aan wien de vertegen-! woordiging der school naar buiten is opgedragen en die de leiding der schoolzaken heeft, met inachtneming van de besluiten der schoolvergadering, van welke hij tevens de voorzitter is".

Bovendien stelden zij op dit artikel voor, dat de hoofden een klas moesten hebben. Ossendorp verdedigde het eerste, van Zadelhoff het tweede deel. Het eerste deel werd fel bestreden en om het tweede zoo mogelijk te redden, werd het ingetrokken. Het tweede deel, afschaffing ambulantisme, met mogelijkheid van afwijking door den minister, in biz. gevallen, werd 12 Mei aangenomen met 44 tegen 35 stemmen.} Tegen dit amendement stemden de liberalen Rink, Lely, vaal Doorn, van Rappard, Dresselhuys en Otto, d. w. alle aanwezige vrijh.bonders op Ter Hall na; voorts de anti-revolutionairen; de katholieken Haazevoet, Deckers, Nolens, Swane, v.i Wijnbergen, v. Rijckevorsel, Arts, v. Vuuren, Sasse v. IJsselt, Kooien, Fleskens, Poels, Juten, Fruytier en Kolkman; en de christ.-hist. Snoeck Henkemans (bladz. 2228). Intusschen zullen wij zien, hoe later de regeering en de klerikale voorstemmers! terugdeinsden voor de doorvoering van dit beginsel voor de bizondere school. De minister beproefde reeds, op art, 23 terug te komen,.doch dat ging niet. De leeftijd van het hoofd], was jntusschen van 23 op 25 jaar gebracht.

Het aantal kinderen in de klasse en de instelling van reserve-onderwijzers kwam bij art. 24 (thans 28) ter sprake. Albarda verdedigde een amend.-Ossendorp, om het aantal leerlingen per onderwijzer te beperken en om reserve-onderwijzers j voor één of meer scholen tegelijk in te voeren. De minister stelde voor, 1 onderwijzer voor 25 kinderen, 2 voor 60 en 3 voort 90. Voor iedere 45 boven de 90 een onderw. meer, enz. Albarda

Sluiten