Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS ■

356

was ook tegen het voorstel. Dr. Beumer trok 12 Mei zijn amendement in (bladz. 2242). a

Bij art. 45 (thans 42), luidende wat de eerste 2 leden betreft: „1. Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen, aan hunne lichamelijke oefening en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden.

2. De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te laten wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden", i

kwam een sociaaldem, amendement aan de orde, om achter ]

„godsdienstige m te voegen.' „of staatkundige", om alzoo ook b.v. socialistische kinderen niet te krenken in hun gevoelens. Van Zadelhoff vroeg ook eerbied voor politieke begrippen van andersdenkenden. Van Ravesteijn stelde voor het woord „christelijke" vóór de maatschappelijke deugden te doen vervallen. Baron v. Wijnbergen vond gelegenheid, zijn bittere haat tegen de openbare school te uiten. Gerhard bestreed het amend.-v. Rav., om geen misverstand en onnoodige haat tegen de open-

Dare scnooi dij de verwerping te doen kweeken.

„Het woord „Christelijk" is in dit verband niets anders dan een door de historie geijkte omschrijving van het algemeene begrip „zuiver menschelijke deugden", zei Gerhard.

Het amend.-Ossendorp werd 18 Mei '20 met 51 tegen 24 stemmen verworpen. Met de sociaaldemokraten en kommunisten stemden alleen de liberalen Ter Hall, de Groot en

Ireub. riet amend.-v. Rav. kreeg van de 75 stemmen 2 (bladz. 2260).

Een amend.-Ossendorp om de onderwijzers recht op pensioen op 60- (dus niet op 65-) jarigen leeftijd te geven, met verplicht ontslag op 65-jar. leeftijd, werd uit vrees voor een onzuivere stemming 18 Mei ingetrokken. Een amend.-Ossendorp, om het wachtgeld niet (na genot van gedurende 15 jaar) te doen vervallen voor een onderwijzer met 10—25 dienstjaren maar met 10—20 jaren, werd 18 Mei verworpen met 41 tegen 26 stemmen. Behalve de sociaaldemokraten, kommunisten en vrijz.-dem. stemden nog voor de kath. Bulten en de libe^ ralen Ter Hall en Otto (bladz. 2264).

Bij art. 57 (55 in de wet) kwamen behalve de kosten der ouderkommissies ook' de schoolartsen ter sprake. Dr; Scheurer en Ketelaar stelden voor, deze onder de „Volksgezondheid" te brengen en dus uit deze wet weg te nemen. Dit ivoor het verband met andere hygiënische diensten. Een motit] daartoe werd 18 Mei '29 aangenomen met 37, een amendement met 38 tegen 33 stemmen, in een gemengde stemming (bladz. 2269).

Bij het artikel over de dekking der kosten stelden] K. ter Laan e.a. voor, dat het Rijk ook de jaarwedden der on-j

Sluiten