Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAPENING

■1 Hiermede vervalt elke actie voor het volksleger.

Het programpunt inzake militarisme dient in dien zin te worden gewijzigd.

De partij steunt elk streven, om den Volkenbond tot een werkelijk internationaal orgaan voor den wereldvrede te maken en hem onder den invloed der arbeidersklasse te brengen.

Ter versterking der waarborgen uit de internationale actie der arbeiders tegen den oorlog voortvloeiende, zal in overleg moeten worden gereden met het I.V.V. en de Arbeiderspartijen der landen, die ten opzichte van eventueel oorlogsgevaar voor ons land daarvoor in aanmerking komen.

In ons land wordt een krachtige propaganda voor de ontwapening op touw gezet, waarbij wordt gewezen op de diensten, die vooral de transportarbeiders en de mijnwerkers voor de afweer van oorlogsgevaar kunnen verrichten.:

Ter versterking van het internationaal saamhoorigheidsgevoel, ter bestrijding van imperialisme en oorlog wordt nu en dan *en internationale meeting voor de ontwapening belegd, waar vcrtegenwoordgers van buitenlandsche arbeidersorganisaties het woord voeren.

Voor de parlementaire actie der partij, in bovengenoemden zin gevoerd, gelden de volgende regelen.'

Stemmen tegen militaire kredieten.

De Kamerfractie onthoudt zich van alle positieve medewerking aan ons militair stelsel, dat zij voortdurend blijft kritibeeren.

Wettelijk* maatregelen, die wezenlijke vermindering van bewapening medebrengen, worden door haar gesteund.

Zij eischt omzetting van oorlogsbedrijven in vredesbedrijven.

Indien en voor zooverre onze aansluiting bij den Volkenbond dc verplichting tot deelneming aan internationale prestaties ■van militairen aard medebrengt, beslist het Kongres of de Partijraad, in hoeverre die prestaties, in het belang der international* ontwapening kunnen worden aanvaard.

Elke poging, de opvoeding der kinderen en der jongelieden aan militarisme en nationalisme dienstbaar te maken, wordt met alle kracht tegengegaan. Gestreefd wordt naar een hervorming van onderwijs en volksopvoeding in dién zin, dat de vredesgedachte,' de solidariteit aller volkeren, de plicht aller burgers tot arbeid voor de welvaart van allen zich bij het opkomend geslacht baanbreken en naast de geestelijke ook de lichamelijke oefening van het opgroeiend geslacht is gewaarborgd.

In onze buitenlandsche politiek Worde voldoende rekening gehouden met het element van den wereldvrede, waaraan de nationale belangen der staten ondergeschikt dienen te zijn.

De eisch van openbaarheid van het buitenlandsch beleid blijft voortdurend gesteld. Onze delagtie in den Volkenbond dient daar een krachtige vredespolitiek te volgen. Ook onze Partij behoort daarin te zijn vertegenwoordigd."

Sluiten