Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

385

DE KATHOLIEKEN EN DE ONTWAPENING-

niet, waar ten gevolge dier verwerping een langere oefentijd dan het ontwerp wil tijdelijk mocht worden bestendigd;

dat toch door het regeeringsontwerp zelf is vastgelegd, dat geen langer diensttijd dan die van 6 maanden noodig is, terwijl meerdere versterking van het leger dan die het ontwerp brengt, zelfs op de basis van een 5-maandelijkschen oefentijd! is mogelijk geacht, waarmede bevestiging van den 81,,2-maandelijkschen -oefentijd, die blijkens deskundige gegevens in de huidige praktijk trouwens op een oefentijd van ongeveer 4 maanden neerkomt, als onhoudbaar is gekenschetst.

Hetzij aan ook de regeering al of niet komt met plannen, die werkelijk als een stap in die richting van systematische, zij het ook geleidelijke, ontwapening kunnen gelden, heeft het Nederlandsche volk bij de verkiezingen de gelegenheid, zich omtrent dit vraagstuk uit te spreken.

De sociaaldemokratische fractie, die slechts in die richting oen oprechte, met de feiten rekening houdende, politiek mogelijk acht, wenscht de medeverantwoordelijkheid'van dit ontwerp niet te aanvaarden en zal daartegen stemmen". (Bladz. 2858).

De katholieken en de ontwapening. — 7 Februari 1919 schreef „De Voorhoede", het kath. weekblad, over de vraag: „Is ontwapening voor ons land mogelijk?" Daarin las men o.a., na een betoog- tegen het militarisme:

„Met deze beschouwing kan men het misschien eens zijn, maar..., zoo zal men opmerken: als de ons omringende staten nu stijf bewapend blijven staan, zijn wij dan wel verantwoord als wij aan deze mooie beginselen onze weermacht opofferen?

Moeten ook wij dan niet onze weermacht behouden, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn? Mogen wij dan in de beperking der bewapening wel voorgaan?

Ons antwoord is:

We zouden geen schoonere rol kunnen vervullen dan door op dit gebied vóór te gaan.

Meedoen aan den wedstrijd in bewapening, wanneer deze straks mogelijk weer zal worden voortgezet, kunnen wij toch niet. Dat geven de militaire deskundigen zelf toe.

Ruim vier jaar lang hebben wij, met het oog op het dreigende oorlogsgevaar, onze weermacht tot het uiterste omhoog gevoerd ten koste van tientallen millioenen.

En het resultaat is, dat in militaire, dus wel in deskundige kringen het oordeel luidt, dat wij nog totaal ongeoefend zijn in den modernen krijg".

„Ook dit middel zal jammerlijk falen. ■

„Ons weerbaar te maken tegenover groote mogendheden is ten blijft voor ons een onmogelijke taak".

„Wij mogen slechts volgen, naaf het oordeel van den huidigen minister van oorlog.

25

Sluiten