Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAPENING

388

maal in onze richting gaat. Zóó schreef in „De Vrijzinnig Demokraat" van begin Oktober (zie „Het Volk" van 13 Okt.) 1921 mr. Marchant onder een artikel van een inzender, die betoogde, dat in de praktijk de vrijzinnig-demokraten hun program-beginsel verloochenen, de volgende veelzeggende noot:

„De demokratiseering van de weermacht en de voorbereiding van ontwapening hebben wij steeds gezocht in een stelsel van algemeenen oefenplicht. Bij de propaganda van dit denkbeeld in de aktueele politiek echter moet men voorzichtig zijn: het moet in zijn geheel worden aanvaard, anders geraakt men verzeild in een duur militarisme. Het is gebleken, dat het denkbeeld, uit vrees daarvoor, weinig steun meer vindt. Het streven naar beperking wordt geoefend in actie tot verkleining van het kontingent. Gegeven deze feitelijke positie, werd de taak van onze fractie om in die positie te waken tegen militarisme, tegen de vorming van een klein beroepskaderleger, en tegen het voortgaan met het opdrijven der kosten".

Dat begint dus al te wankelen!

Een militair over ontwapening. — Dat zelfs in militaire kringen de idee der ontwapening begint door te dringen, bleek weer eens op 30 Nov. 1921, toen in den Haag een debat plaats had tusschen den oud-luitenant-generaal G. J. W, Koolemans Beynen en den luit.-kolonel W. E. van Dam van IJsselt.

De heer Koolemans Beynen wees er op, dat wat hij ging zeggen geen betrekking heeft op leger en vloot gedurende de jongste mobilisatie. Op de vraag, hedenavond besproken, antwoordde spr. een volmondig ja. Ontwapening is noodig en wenschelijk, o.a. om den belastingdruk te verminderen, de noodige hervormingen te bespoedigen.

De jongste oorlog heeft een keerpunt in de bewapeningskwestie doen ontstaan. Kan men voort blijven gaan met de stijging der staatsuitgaven? Wanneer wij na vier jaar van oorlog de balans opmaken, zien wij als uitkomst bloed, ellende, vernietiging van kapitaal, hongersnood, ontreddering en verwildering overal. Wij hebben tevens gezien, dat de oorlog ontstaat door aantrekking der wapenen. De gewapende machten hebben alle verantwoordelijkheid van zich afgeschoven en. beweerd, dat zij door den vijand gedwongen werden. Hieruit blijkt, dat de spreuk: wilt gij den vrede, bereidt u ten oorlog" heeft afgedaan en voor goed.

Indien men ontwapening niet wil — aldus spr. — kan men toch beginnen met aanzienlijke vermindering der levende strijdkrachten. Alle staten zitten dik in schulden...."

I Htt Int. Vakverbond en de oorlog. — De bij het I. V. V. aangesloten vakorganisatiën zijn vastbesloten, haar macht tegen militarisme en imperialisme in de weegschaal te werpen. Hon-

Sluiten