Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAPENING

39Q

wend als doelmatig en werkzaam middel in haar strijd tegen de reactie en vóór den vooruitgang.

Het internationaal vakvereenigingskongres verklaart, dat tot dit doel de grootst mogelijke eenheid en solidariteit van de arbeiders aller landen en beroepen onontbeerlijk is. Het kongres doet een dringend beroep op alle aangesloten vakcentralen en op de internationale beroepssekretariaten, om, in voortdurende samenwerking met het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen, een macht te vormen, ten einde gemeenschappeÜjk van deze wapenen gebruik te maken en de arbeiders aller landen door een onafgebroken, daadwerkelijke propaganda te overtuigen, van de noodzakelijkheid, om den internationalen strijd te vceren tegen de wereld-reactie, den oorlog te verklaren aan den oorlog en te strijden voor de verwezenlijking van een op nieuwe grondslagen gevestigde maatschappij".

Wat de afzonderlijke internationale vakbonden betreft, de Transportarbeiders spraken zich volgenderwijze uit;

I. „Het Internationaal Transportarbeiderskongres te Christiania gehouden van 15 tot 19 Maart 1920,

overwegende, dat de oorlog millioenen menschenlevens heeft vernietigd en de oorzaak is van de ellende, onder welke de Volkeren gebukt gaan,

overwegende verder, dat. het kapitalistische systeem de schuld draagt van deze menschenslachting en dat het derhalve de allergrootste plicht van iederen georganiseerden arbeider is, den oorlog te verklaren aan den oorlog,

besluit onafgebroken en met alle kracht, te strijden voor de afschaffing van het kapitalisme, dat door de burgerlijke klasse als voornaamste wapen tot onderdrukk'ng wordt gebruikt".

II. „Het van 15 tot 19 Maart '20 in Christiania samengekomen Internationaal Transportarbeiderskongres begroet met broeder-lijke sympathie alle naties, die in strijd zijn gewikkeld tegen de woedende vervolgingen harer onderdrukkers, welke bij hun schandelijk bedrijf door de kapitalistische klasse, de natuurlijke vijandin der vakvereenigingen, worden gesteund.

De gedelegeerden verplichten zich, gedenkend de millioenen slachtoffers der nog dampende slagvelden, om alle middelen aan te wenden, ten einde de menschheid voor immer te bewaren voor een herhaling der plaats gehad hebbende katastrophe".

Deze beide resoluties, — schrijft Edo Fimmen in „Het Volk!' van 14 Nov. '21 — die eveneens met algemeene stemmen werden aangenomen, werden door het dit jaar in April te Genève gehouden Internationaal kongres bevestigd en verscherpt,

„Het kongres verklaart", — heet het onder meer — „dat in ieder land het meest doeltreffende wapen in den strijd tegen militarisme de georganiseerde macht der vakbeweging is en het draagt het sekretariaat, het Executief Komité en den Generalen Raad op, al hunne aandacht en al hunne energie aan te wenden, ten einde, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met de interna-

Sluiten