Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PENSIOENWETTEN AMBTENAREN EN MILITAIREN

392

overwegende, dat door de toepassing van een zoodanig besluit de ontzettende oorlog van 1914—1918 had kunnen worden vermeden,

besluit om deze redenen en ten einde de herhaling van een dusdanige misdaad, die een schande is voor de menschheid te verhinderen:

De Internationale Mijnwerkers-Federatie is bereid, in geval eener aanvallende politiek van de zijde van den een of anderen monarch of van de eene of andere regeering, de internationale algemeene werl^taking te proklameeren, of over dusdanige landen de boykot uit te spreken, zoo noodig met een beroep op de hulp van andere organisaties".

Nu zal niemand reeds op grond dezer resoluties onmiddelhjk een rotsvast vertrouwen hebben op de macht en den wil der arbeiders om een nieuwen oorlog te keeren. Maar evenmin is deze beweging te onderschatten en de herinnering aan den jongsten wereldoorlog is zóó ontzettend, dat er een zeer groote kans is, dat de arbeiders liever alles wagen, dan weer in den oorlog te gaan. Het begin is in ieder geval schitterend.

PENSIOENWETTEN AMBTENAREN EN MILITAIREN,

Een wetsontwerp op de pensioenregeling voor de ambtenaren en hunne weduwen en weezen werd 2 November 1920 ingediend. Het omvat schier alle ambtenarengroepen. Art, 3 zegt:

„1. Deze wet verstaat onder ambtenaar allen die, benoemd door het daartoe bevoegd gezag van Rijk, provincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder, een betrekking bekleeden, waaraan een wedde is verbonden uit de inkomsten van één of meer dier lichamen. Echter worden niet als ambtenaar beschouwd:

a. personen in kerkelijke of militaire betrekkingen;

b. Gedeputeerde Staten eener provincie, wethouders eener gemeeftte en leden van besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders;

c. personen, buiten die, onder d genoemd, aan wier ambt een wedde is verbonden uit de inkomsten van een waterschap, veenschap of veenpolder, indien dat lichaam met Onze goedkeuring heeft bepaald, dat zij voor de toepassing van deze wet niet als ambtenaar zullen worden beschouwd;

d. personen in lossen dienst".

Voorts worden er nog een aantal andere kategoriën onder begrepen.

Het ontwerp gaat uit van het bestaan van een algemeen pensioenfonds; een Pensioenraad — met medewerking van een kollege, samengesteld uit ambtenaren en regeeringskommissarissen — wordt ingesteld. De openbare besturen hebben jaarlijks een bijdrage op te brengen voor de pensioenen hunner ambtenaren ea

Sluiten