Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

409

PROTECTIE EN VRIJHANDEL.

ingesteld op voorstel van minister Aalberse, en waarin zoowel werkgevers als arbeiders, benevens een arbeidsinspekteur zitting hadden (ook onze pg. E. Kupers), heeft ook geleerd, dat het in Duitschland niet zoo gesteld is, als de heeren werkgevers ons wilden wijs maken, n.1. dat daar zich niemand aan den 8-urendag stoort, dat er althans meestal veel langer gewerkt wordt. De 48-urige werkweek bestaat er als wettelijke regel, in een aantal streken en bedrijven echter ook de 44-, 45- of 46urige werkweek, bij kollektief-kontrakt gebonden. Evenals hier wordt er overgewerkt!' doch waarschijnlijk in vele bedrijven minder dan hier en de 8-urendag wordt er niet door aangetast.

Dit wil niet zeggen, dat derhalve de Nederl, nijverheid met de Duitsche konkurreeren kan. Doch dit schuilt in de valuta-verhoudingen, welke zelfs geen 12-urige arbeidsdag zou kunnen vergoeden. Want dan wordt de productie naar evenredigheid toch weer geringer.

Wel is het ploegen-stelsel in Duitschland niet beperkt; doch daar staat tegenover, dat de bedrijfsraden er minder overuren toestaan, met name als er nog werkloosheid is.

De opleving onzer maatschappij moet. zich.thans baseeren op den 8-urendag. Dat k a n en dat moet.

PROTECTIE EN VRIJHANDEL.

Wegens de valuta-omstandigheden is de drang naar beschermende rechten, zij het als bizondere anti-dumpings-maatregel (kunstmatige prijsdrukking) tegen de Duitsche konkurrentie, weer opgeleefd. Was protectionisme gewettigd, de sociaaldemokratie (zou er wegens haar beginsel niet van behoeven af te zien. Dogmatische vrijhandelaren zijn de stichters en voormannen der internationale sociaaldemokratie nimmer geweest. Doch de groote vraag is, of ondanks alle schijnbaar daarvoor gunstige motieven, protectie, door verhooging der invoerrechten, de welvaart van ons land zal verhoogen en de werkloosheid zal verminderen.

In „Het Volk" heeft Wibaut er reeds op gewezen, dat in Eka geland, waar men den weg van protectionisme is opgegaan, de werkloosheid naar evenredigheid grooter is dan hier te lande. Gaan wij even in bizonderfaeden de gevolgen van protectie na, dan zien wij het volgende. Door het heffen van invoerrechten houden wij ongetwijfeld produkten buiten de grenzen, die we hier kunnen fcbriceeren en waardoor dus hier te lande meer arbeid wordt verkregen. Doch tevens worden die artikelen veel duurder — want de valuta-stand in Duitschland is zeer laag! — en alle verbruikers betalen dus meer voor die benoodigdheden. Die werkverschaffing door middel van beschermende rechten, heeft dus plaats ten koste ook Van den armsten verbruiker. Daarmede is het echter niet uit, want de geprotegeerde bedrijven leenen zich zeer voor buitengewone winsten ten voor-

Sluiten