Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND

412

van verdiensten, dan heeft deze regeering de geheele Nederlandsche georganiseerde Roomsche en christelijke arbeiderswereld gesmaad door haar leiders niet te ridderen en zoo geweigerd te beloonen den trouw, getoond aan het vaderland in wcelige tijden".

Zij hebben later de hondenpenning wel gekregenl Hermans deed het alleszins redelijke voorstel:

„De Kamer, van oordeel, dat met het verleenen van ridderorden niet behoort te worden voortgegaan tot tijd en wijle bij de Grondwetsherziening over het voortbestaan dezer instelling is beslist, gaat over tot de orde van den dag."

Deze motie werd 10 Dec. 1920 verworpen met 43 tegen 27 stemmen. Voor stemden de sociaaldemokraten, vrijz.-demokraten, kommunisten met Kolthek en v. d. Laar (bladz. 960).

Men weet, dat de instelling ook bij de grondwetsherziening is gehandhaafd. Het argument is, dat ze zulk een goedkoope belooning zijn voor aan den lande bewezen diensten!

RUSLAND,

Na de ontbinding in 1906 der in 1905 ingestelde le Doema was het Tsarisme in Rusland weer heer en meester. De 2e Doema was de slaaf der autokratie. In 1914 in den'wereldoorlog betrokken, kwam in Maart 1916 de groote revolutie. De Tsaar werd afgedankt. Onder vorst Lwow en Kerenski begon een demokratische periode. Kerenski beging echter de fout óf was tegen zijn zin verplicht, den oorlog tegen Duitschland door te zetten. Het Russische volk kon en wilde niet meer vechten. Lenin werd door de Duitschers in een verzegelden trein uit Zwitserland door Duitschland naar Rusland vervoerd. De bolsjewistische revolutie van 1917, aangevangen met gewelddadige uiteenjaging van de wettig gekozen Nationale vergadering, zette zich door. Kerenski moest vluchten, het radenstelsel werd ingevoerd en de z.g. „diktatuur van het proletariaat", onder Lenin en Trotski, werd gevestigd. Het roode leger werd ingesteld, met voorrechten inzake voedselrantsoenen enz. In 1918 werd de vrede van Brest-Litowsk gesloten en de komm. revolutie voortzet. Lenin gaf een eigenaardige uitlegging aan Marx' Kommunistisch Manifest. Men moest met een vastberaden minderheid van proletariërs het burgerlijk regime „breken" en aldus de proletarische kommunistische maatschappijvorm in 't leven roepen. Terwijl Marx en Engels uiteenzetten, dat uit het vergevorderd kapitalistische stelsel het socialisme als noodwendigheid moet en zal voortkomen, als een resultaat voor de ontwikkeling der maatschappelijke krachten, willen Lenin en Trotski met een bevolking van grootendeels boeren, met 90 percent analfabeten, de komm. maatschappij stichten. Om dit onmogelijke werk te doen slagen, wordt niet alleen de bourgeoisie uitgemoord, doch worden duizende sociaaldemokraten („mensjewisten"), sociaalrevolutionai-

Sluiten