Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

413

RUSLAND

ren en goede demokraten gevangen gezet of doodgeschoten als kontrarevolutiottairen". Het land zelf wordt spoedig een chaos, de bevolking blijkt niet rijp voor datgene wat men er mee wil opbouwen, er wordt niet behoorlijk gewerkt. De steden ontvoiKen. De boeren worden verbitterd en onverschillig door rekwisities, *s«*ardoor zij van de voordeden, die ze erlangden door de verdeeling der gronden, niet voldoende kunnen profiteeren. Terwijl namelijk in de betrekkelijk weinige fabriekscentra een soort van kommunisme wordt doorgevoerd, wordt op het land slechts gedaan wat de Fransche (burgerlijke) revolutie van 1789 aan de boeren bracht, n.1. de verdeeling van het grondbezit, dus absoluut geen kommunisme. Tevergeefs wordt in alle landen met paarlen, diamanten en andere króon-schatten gepoogd, de arbeidersbeweging tot een wereld-revolutie te brengen. Er ontstaat louter een lasterkampagne tegen de moderne arbeidersbeweging zonder weerga; voor „geel" wordt uitgemaakt wat eerlijk, maar verstandig rood proletarisch en revolutionair is, terwijl overal gepoogd wordt, de arbeidersorganisaties in stukken en brokken te verdeelen, alles met behulp van uitgezonden of rijk betaalde propagandisten en de organisatie der z.g. „Derde Internationale . Totdat de débacle, lang voorspeld door tal van uitnemende denkers, eindelijk niet meer is te loochenen. Korruptie, ontreddering en regelloosheid wisselen af met drakonische geweldmaatregelen om de menschen hun plicht te doen betrachten. Alles steunt op de bajonetten van het roode leger. Een nieuwe bourgeoisie van O.W^ers en een nieuwe regeerende kaste van volkskommissarissen e.d. vestigen zich. Lenin begint de neerlaag te erkennen, de wereld-revolutie — die trouwens Rusland niet zou hebben gered — komt niet;, wel komt de droogte van 1921. De verkeersmiddelen en de produkten uit niet geteisterde deelén des lands, die anders zulke rampen tot geringer proporÜên terug brengen, ontbreken. De ellende is niet te overzien en Lenin proklameert eindelijk terugkeer naar het kapitalisme. Grondstukken, bosschen, mijnen en andere rijkdommen en industriën zullen worden verpacht aan West-Europ. korsortiums van kapitalisten, alsof Rusland China is geworden. Men schijnt naar de periode van Kerenski terug te keeren; maar zonder diens democratie, zonder vrijheid van drukpers en van vergadering, met arbeidsdwang onder sanctie van kogel en gevangenis, Jen terwijl een ongekende verarming is veroorzaakt. Het volk heeft van de bolsjew. revolutie slechts armoede en ellende gehad en straks zullen kapitalisme en imperialisme hun glorieuse intrede doen als nooit tevoren — op de bouwvallen van het „kommunisme"!

Ziehier in vogelvlucht de geschiedenis van Sojvet-Rusland. Wij willen niet verhelen, dat Rusland tevens te worstelen had met invallen van buitenlandsche legers. Doch dit werd ook mede veroorzaakt door den onwil om staatsschulden van het

Sluiten