Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

429

SOC14I4STISCHE PARTIJ

onderwerp in de Kamer, oi K. weet er de vermaledijde S.D.A.P. bij te halen. En steeds is hij bereid om tegen den voortgang der socialistische beginselen te stemmen, mits het gaat tegen de SJ3A.P. Zoo kan men onder „Grondwetsherziening vinden, hoe deze man 9 December 1921 stemde tegen een sociaaldem. voorstel om in de Grondwet de socialisatie te sancticneeren. Hij insinueerde, dat de S.D.A.P. zulke voorstellen deed „in plaats" van de soc. idee onder hel volk te brengen (alsof wij niet a 11 e b e i d e n doen!) en, als in Italië, te werken voor de „direkte actie" en de fabrieken in bezit te nemen. Op de opmerking, dat in Italif juist die taktiek het beestachtige „fascisme" heeft uitgelokt, antwoordde hij niet.

Schaper gaf 24 Nov. 1920, toen K. in de Kamer weer geducht op de sociaaldemokraten had gescholden en pas van een rondreis in het land met die taak was teruggekeerd, de volgende schets van K.'s beginselen (bladz. 624):

„Wat den heer Kolthek betreft, die heeft zich altijd verbazend hoog te paard gezet, die kapittelt elke partij, de onze en die van Wijnkoop, en ook ds. Kruyt.

Ik zou haast willen vragen: met welk recht? Wat zilt gij voor een partij? Znt gij zoo klaar in uw politiek? Gij wW^vah mij klaren wijn hebben, maar als er in de Kamer «ten hguur .is*4ie in politiek opzicht geheel troebel is, dan is het de uwe. Wat zijl gij? Kommunist? Neen! Sociaaldemokraat? Neen! Anarchist? Neen! Wat dan? „Syndikalist", maar dat is een naam van een vakbeweging! Het etiket socialistisch zegt niets meer. Het is een voortdurend slingeren tusschen liberaal, kommunist, anarchist en sociaaldemokraaV"

Troelstra heeft gisteren de onderstelling uitgesproken, dat wu eens een Kabinet van arbeiders konden samenstellen, syndikalis,tische, katholieke en sociaaldemokratische. Het is zijn meening, waarvoor ik respekt heb, maar als dat gebeurde, werd de heer Kolthek de grootste opportunist, dien men zich denken kon. Ik heb hem veel liever tegenover mij dan naast mij. Uw eenige naam is S.P., maar dat moest zijn „Stuurlooze Partij., Het is een partij zonder stuur, zonder principes, die parasiteert op elke andere partij." .

Toen hem dat ook eens in Het Volk gezegd werd, wist bij er niet anders op te antwoorden, dan dat Schaper „een gewezen socialist" is en dat hij zich toch „libertair" socialist noemt. Pet de sociaaldemokraat hier echter een tamelijk juist oordeel velde, bleek reeds in 1918, toen 1 September de SJP, een kongres hield* te Amsterdam. De voorzitter Kolthek hield de openingsrede, naar aanleiding waarvan, volgens het verslag in de N. Rott. Ct, van 2 Sept., een kongreslid het volgende sprakjf

„Arnhem verklaarde zich eenigszins teleurgesteld door de openingsrede van den voorzitter. De S.P. zal.dus niets anders worden dan een zweep die anderen voortdrijft; heeft geen eigen karakter. Spr. had gedacht dat de S.P. zich duide-

Sluiten