Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKIEZINGSPROGRAM DER S. D. A. P.

476

Spoedige en omvangrijke verschaffing van produktieven arbeid; waar dit niet mogelijk is, steun aan alle krisis-werkloozen, zoodanig, dat behoorlijk levensbestaan is gewaarborgd.

Woningnood. — Onverkorte uitvoering der woningwet door krachtige en onafgebroken bevordering van den woningbouw, vooral door bouwvereenigingen en gemeenten, met handhaving van een behoorlijk woningpeil.

Financiën. — Verhoogingen van het onbelastbaar bestaansminimum in de inkomstenbelasting.

Heffing der grondbelasting naar de verkoopwaarde, waarbij de kleine boer dient te worden ontzien.

Invoering van staatserfrecht.

Versterking der rijksmiddelen uit openbare bedrijven zonder belasting van levensbehoeften.

Afdoende regeling der financieele verhouding van rijk en gemeenten.

Krachtige bezuiniging door doeltreffende organisatie der huishouding van den staat, mits de sociale voorzieningen daaronder niet lijden.

Verzet tegen alle buitenparlementaire inmenging in regeerbeleid van groot-kapitalistische belangengroepen.

Handelspolitiek. — Behoud van den vrijhandel, mede ter zoo spoedig mogelijke overwinning der internationale krisis.

Tot behoud of uitbreiding van werkgelegenhed kan, zoolang de valuta-konkurrentie zich ernstig doet gelden,

le. bij opdrachten van de overheid en semi- overheidsbedrijven aan binnenlandsche producenten bij redelijke prijzen de voorkeur gegeven worden,

2e aan levensvatbare,'doch bedreigde bedrijven, onder overheidskontrole op het bedrijf, krediet of steun door den staat verschaft worden.

Onderwijs. — Verplicht onderwijs gedurende 9 jaren van het zesde tot het 15e jaar. Tegengaan van de versplintering der scholen met behoud van de financieele gelijkstelling.

Lichamelijke opvoeding van jongens en meisjes, zonder verband met het militarisme.

Wettelijke verplichting der gemeentebesturen tot lichamelijke verzorging der'leerlingen.

Salarieering der onderwijzers op denzelfden grondslag van de Rijksambtenaren.

Verbetering van de opleiding tot onderwijzer, ook voor vaken nijverheidsonderwijs.

Bevordering van verstrekking van middelbaar en hooger onderwijs aan begaafde kinderen van onbemiddelden.

Wettelijke verplichting der gemeenten tot inrichting van voorbereidend onderwijs waar dit verlangd wordt.

Sluiten