Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSGEZONDHEID

480

konferentie van 1921, te Genève gehouden, leverde een beeld van onwil en konservatisme op, zoodat de landarbeidersbescherming voorloopig van de baan werd geknikkerd. Overigens aarzelen vele staten om de konventies inzake arbeidersbescherming te ratiiceeren. De arbeidersklasse zal ziek opnieuw moeten aangorden, om de internat, arbeidersbescherming in stand te houden.

Wat de maatregelen tegen den oorlog en de bewapening betreft, beeft in December 1921 en Jan. '22 een konferentie te Washington plaats gehad, die een soort van konkurrentie met den Volkenbond oplevert. Amerika is niet toegetreden tot den Volkenbond. Wilson is jammerlijk in den steek gelaten door de materialistische Yankees. Toch kan die konkurrentie tot hetzelfde doel leiden, al is het begin niet schitterend. Door de vier mogendheden. Amerika, Groot-Brittanje, Frankrijk en Italië is een overeenkomst gesloten tot beperking van den bouw van oorlogsschepen, die niet geheel zonder beteekenis is. Ten aanzien van de onderzeeërs en vliegmachines stuitte men echter op den onwil van Frankrijk, dat militaristischer is dan ooit en het oude Duitschland, onder Wilhelm, naar de kroon steekt. Onze minister v. buitenl. zaken was er voor de zaken van de Stille Zuidzee. (Zie de rede van mr, v. Karnebeek van 9 Februari 1922.)

Wellicht komen Amerika, met de midden-staten en Rusland, nog eens met den Volkenbond in één verband. De arbeidersklasse staat tegenover deze vredespogingen uitteraard wat sceptisch; doch met al te veel wantrouwen dient men zulke pogingen tot bestrijding van den oorlog toch ook niet te begroeten, daar niet te vergeten is, dat de bewapeningen alle landen naar den afgrond zullen voeren en de arbeidersklasse schier overal druk oefent op de regeerders in de goede richting,

VOLKSGEZONDHEID.

Dit voorname onderdeel der overheidsbemoeiing had de bizondere zorg onzer fractie, ofschoon natuurlijk zeer het gemis gevoeld werd van een geneeskundige specialiteit, als hoedanig in de Kamer alleen dr. Scheurer, van de anti-rev, partij fungeert.

8 Mei 1919 kwam een wetsontwerp in tot regeling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Er werd een Gezondheidsraad ingesteld, de leden benoemd door de Kroon, Art. 3 luidde:

„Het staatstoezicht op de volksgezondheid wordt onder de bevelen van onzen minister, die met de uitvoering van deze wet is belast, ongedragen aan;

a. hoofdinspekteurs van de volksgezondheid;

b. inspekteurs van de volksgezondheid en aan dezen toegevoegde ambtenaren;

c. gezondheidskommissies".

Sluiten