Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

481

VOL KSGEZOXD HE ID

Volgens art. 16 zijn de voorzitter, de sekretaris en de leden van den Gezondheidsraad in het geheele Rijk, de inspekteurs, de hun toegevoegde ambtenaren en de leden en de sekretarissen van de gezondheidskommissies binnen hun ambtsgebied bevoegd, alle openbare gebouwen, alle scholen en andere tot het geven van onderwijs bestemde lokalen, kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadigheid, weeshuizen, herbergen, logementen, slaapsteden, voer- en vaartuigen, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, winkels, gevangenissen, ziekeninrichtingen, badhuizen en !—voor zoover dit noodig is voor de handhaving van de wetten en verordeningen betreffende de volkshuisvesting — alle woningen binnen te treden, ten einde zich zooveel mogelijk bekend te maken met den toestand en de inrichting dier gebouwen of woningen. Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt op Zondagen, op de christelijke tweede Paaech- en Pinksterdagen, op de beide Kerstdagen en op den Hemelvaartsdag". . Toen 22 Okt. 1919 met de behandeling werd aangevangen, hield de Jonge eenige alg. beschouwingen over de volksgezondheid en volkshuisvesting en wees hij er op, hoe aan den eenen kant de menschen elkander vermoorden en aan de andere zijde veel geld besteed moet worden van de volksgezondheid. Bestrijding van de tuberkulose en de geslachtsziekten werden in het bizonder aanbevolen.! Als de wijzigingen in het Staatstoezicht werden door de Jonge de volg. punten aangegeven:

„le. De „leidende" — of besturende — Centrale Gezondheidsraad wordt naar huis gezonden, omdat hij niet leidde en, volgens de regeering, niet lijden kon, zelfs niet leiden mócht, want dit zou de grootste staatrechtelijke moeilijkheden hebben veroorzaakt. Hij sterft en.... wordt gereïncarneerd in een gewonen gezondheidsraad met adviseerend karakter.

2e. De territoriale hoofdinspekteurs worden gemetamorphoaeerd in vakhoofdinspekteurs. Deze wijziging kan veel goeds brengen.

3e. De inspekteurs krijgen assisteerende ambtenaren. „Ook gezondheidsopzichters?", is er op het hygiënisch kongres te Groningen gevraagd. Misschien wil de minister ons daarover inlichten,

4e. De gemeentelijke gezondheidskommissies blijven bestendigd, al zou hun rekening, thans afgesloten, een niet groot batig saldo aanwijzen, verklaart de minister in paragraaf 4 der Mem. van Antwoord!"

Een amend.-de Jonge c.s. op artikel 13, le lid, om de gelegenheid te verschaffen aan de gemeenteraden om voor hun gemeente zelf een goed ingerichte komm. v. toezicht op de gezondheidszorg in te stellen en die in de plaats te laten treden voor de gezondheidskommissie volgens de wet, werd overgenomen. Min. Aalberse had die bevoegdheid alleen voorgesteld voor gemeenten, waarin zulk een kommissie reeds bestond (bladz. 190).

81

Sluiten