Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WARENWET

494

aannemelijk verklaard en wegens de geringe kansen ook i ngetrokken. Het 1 e amend. werd 13 Juni verworpen met 37 tegen 20 stemmen; alleen sociaaldemokraten en kommunisten voor (bladz. 2622). Een amendement-Rutgers, om de moedergemeente 2/3 der kosten van de gemeenten te doen dragen werd dien dag eveneens verworpen, en wel met 31 tegen 26 stemmen. De sociaaldemokraten stemden tegen (bladz. 2622). Bij art. 14 werd een sociaaldem. amendement overgenomen, om in te voegen een lid, luidende:

„In zoodanigen maatregel van bestuur kan tevens worden voorgeschreven, dat waren, en artikelen, als bedoeld in het eerste lid, niet dat met toestemming van Ons en onder door Ons te stellen voorwaarden mogen worden aangeduid met namen, waaruit de aard en de samenstelling niet of niet voldoende blijken" (bladz. 2623).

Bij art. 15 verdedigde v, d. Waerden een amendement om de gemeenten bevoegd te verklaren, den invoer van ondeugdelijke waar, b.v. besmette melk, te verbieden, of slechts onder te stellen voorwaarden toe te laten. De toevoeging luidde:

„4. Wij houden Ons voor, onder de voorwaarden, die Wij noodig achten, aan een gemeenteraad toe te staan, in het belang van de volksgezondheid den invoer van een bepaalde waar in de gemeente slechts voorwaardelijk toe te staan, en te verbieden, dat andere dan door burgemeester en wethouders daarvoor aangewezen personen die waar binnen de gemeente verkoopen, afleveren of ter aflevering voorhanden hebben. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 6 vindt overeenkomstige toepassing".

Van verschillende, vooral van klerikale, zijden was men bang voor „communalisatie", een vreeselijk soort socialisme! Schaper zei naar aanleiding hiervan, dat de heeren de leuze schijnen te huldigen: liever typhus dan socialisatie! Tenslotte ging het er om, of de autonomie der gemeenten er niet door werd aangetast, en daar in art. 135 der Gemeentewet ook de zaak kon worden geregeld, werd het amend. 17 Juni ingetrokken.

Een amend.-Schaper om de ambtenaren ook buiten het keuringsgebied bevoegd tot optreden te verklaren, geheel logisch wegens het verkeer met de waren, werd met 50 tegen 15 stemmen verworpen. Alleen de sociaaldemokraten stemden voor (bladz. 2643). Men vreesde, dat een inspekteur in Limburg bekeuringen zal doen in Groningen! Natuurfifk'liep het slechts over aangrenzende, althans dicht bij elkandér'liggende gemeenten.

Een amendement-de Wijkerslooth werd overgenomen, een nieuw art. 35, van de strekking, dat ook een provincie een keuringsdiénst kan inrichten (bladz. 2651). -.'

2 Juli 1919 werd het ontwerp zonder hoofdei, stemming aangenomen. In de Eerste Kamer geschiedde dit 18 Sept. '19 en de wet is vastgesteld 19 Sept. 1919 (Stbl. 581).

Sluiten