Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■WERKLOOSHEID. EN. WERKLOOZENZORG

496

Eenige weken geleden zijn in Boston werldoozen bij afslag verhuurd. De kerels stonden aan hun middel naakt op een podium en werden kompleet als slaven aan den hoogsten bieder toegewezen. Gelukkig zijn deze stootende vertooningen verboden, doch ze teekenen den toestand". Dus: met of zonder sociale wetgeving, werkloosheid heerscht overal.

Min. Aalberse rekende 30 Nov. '21 uit, dat in de omringende landen de werkloosheid gem. 3 maal grooter is dan hier te lande.

Het Kongres van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, gehouden 31 Oktober 1921 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, nam de volgende resolutie aan:

gehoord de besprekingen inzake de werkloosheid en de maatregelen, welke in verband hiermede dienen te worden getroffen;

overwegende, dat door de langdurige werkloosheid het levenspeil van de geheele arbeidersklasse dreigt te worden verlaagd;

dat reeds thans groote aantallen van arbeiders tot aan den rand van het pauperisme zijn gebracht, waardoor niet alleen de belangen der arbeidersklasse, maar ook die der gansche gemeenschap ernstig worden geschaad;

van meening, dat aan arbeiders, die tot het verrichten van arbeid in staat en bereid zijn, daartoe gelegenheid moet worden gegeven, of bij gebrek aan werkgelegenheid zoodanige financieele hulp moet worden verstrekt, dat daarvan op een behoorlijke wijze in het levensonderhoud kan worden voorzien;

dat bij een krisis-werkloosheid van den tegenwoordigen omvang de staat het aangewezen lichaam is, om inzake uitbreiding van werkgelegenheid organiseerend en zoo noodig dwingend op te treden, en om het recht op financieele hulp te waarborgen;

protesteert tegen de houding der regeering, die eenerzïjds de zorg voor de werkloozen voor een belangrijk deel afwentelt op de gemeenten, anderzijds voor arbeiders, werkzaam aan produktieve werkverschaffing, loonen voorschrijft, die dezen zelfs geen minimum-bestaan waarborgen;

eischt van de regeering, dat zij ten spoedigste alle noodige maatregelen treft, om aan de daarvoor geschikte arbeiders produktief werk te verschaffen tegen in overleg met de vakvereeniging vast te stellen loonen, of, voor zoover werkgelegenheid ontbreekt, een steunregeling te treffen, die de arbeiders «n hun gezinnen voor gebrek vrijwaart;

draagt het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen op, deze eischen aan de regeering mede te deelen en in overleg met de besturen van bij het N. V. V. aangesloten vakbenden en bestuurdersbonden al die maatregelen van actie, agitatie en demonstratie te treffen, die noodig zijn, om de regeering er toe te brengen, haar plicht tegenover de arbeidersklasse te vervullen.

Sluiten