Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

501

INTBRPBLLATIE-DÜYS

De Kamer, van oordeel, dat bij, de dringend noodige verbetering in den toeatand der werktooze veenarbeiders verschaffing van productief werk op den voorgrond moet staan, noodigt de regeering met name uit:

le met allen spoed een krediet aan te vragen voor de subsidieering van her-plan van wegenaanleg in de gemeenten Emmen, Oosterhesselen en Schoonebeek, ter zake waarvan de Provinciale Staten van Drente in hun buitengewone zitting van 24 Mei 1921 subsidie hebben toegezegd;

2e over de 31 Oktober 1921 ingegane weken, waarover de uitkeeringen aan de veenarbeiders tijdelijk zijn verlaagd, alsnog de vorige uitkeeringen te doen;

Ie verbetering te brengen in de steunregeling voor deze arbeiders, in het bijzonder wat betreft den bijslag voor inwonende kinderen, . . „ Ook deze motie werd 1 Dec. verworpen, en wel met 60 tegen 21 stemmen. Hiervoor stemden alleen de sociaaldemokraten, kommunisten en de s.-p.'er. Ook de vrijz.-demokraten stemden tegen! , ..

Een motie-Wijnkoop, waarvan het kenmerkende was, dat zij vol loon voor ondersteuning verlangde, hetgeen v.d. lampei als on-reëel kenschetste, kreeg slechts 3 stemmen (bl. 79ÓJ.

De vrijheidsbonders hadden voor het deel onder No. 1 (steun aan Drente) wÜlen stemmen, doch bijna de heele rechterzijde weigerde om gelegenheid te geven, de motie gesplitst in stemming te brengen. Nu stemden de heeren liberalen maar tegen alles! Kolthek en Wijnkoop mengden zich ook in debat, doch hun redevoeringen bevatten niet anders dan wat opmerkingen in de ruimte, zonder iets aan te geven dan massaal verzet door de werkloozen, welke raad in het gegeven geval en op deze plaats geen enkel resultaat kon opleveren, daar de werkloozen het nut hiervan zelf volmaakt kunnen beoordeelen. Wel geringschatte Kolthek de indiening der moties!

Van sociaaldem. zijde werd de verantwoordelijkheid voor excessen op de regeering gelegd, doch hun doel was allereerst, op betere maatregelen aan te dringen. Daarvan was ba deze „revolutionairen" geen spoor.

5 en 6 Jan. '22 hadden te Stads-Musselkanaal en Hoogeveen geweldenarijen plaats vanwege politife en inaréchaussee,ten nadeele van demonstreerende arbeiders. Minister Heemskerk, daarover ondervraagd, draaide 3 Februari om de feiten heen en dekte dat optreden, Schaper protesteerde 17 Febr. hiertegen.

Naar aanleiding van een bezoek der ministers van landbouw enz. en waterstaat zeide min. Aalberse 7 Febr. Jf22:

„Na hetgeen wij daarover gehoord hadden/zijn de heeren (bedoeld zijn de ministers) eens gaan zien, of niet op de een of andere manier iets te doen zou zijn om de menschen daar aan het werk te zetten en minder uit de steunregeling te doen trekken. In overweging is, om de gelden van de steunregeling

Sluiten