Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKLOOSHEID EN WERKLOOZENZORG

502

**<fa»eren en te zeggen: dat is het bedrag, maar ziet nu zooveel mogelijk de menschen daarvan te laten werken en dat op dé een of andere manier te regelen.

Om dat met de autoriteiten te bespreken, zijn mijn beide ambtgenooten naar Drente gegaan, waarheen ik hen, omdat ik ander werk had, niet heb kunnen vergezellen. Op het oogenblik kan ik er niet meer van zeggen; de zaak is trouwens nog niét tot een definitieve beslissing gekomen." i

Interpellatie-Duys. — Deze interpellatie had meer de strekking om de gemeenten in staat te stellen, de werkloosheid te bestrijden. Het liep vooral over Zaandam. D. wilde 100 pet. van de kosten. De min. v. binnenl. zaken weigerde dit en kwam weinig tegemoet. Het gevolg was, dat 28 April '21 over de volgende motiën van Duys werd gestemd:

1. „De Kamer, overwegende, dat de zorg voor valide arbeiders, die ten gevolge der buitengewone omstandigheden werkloos zijn en geen steun krachtens de Rijkswerkloozenverzekering meer gënieten, niet dient te geschieden door middel van openbare of partikuliere armbesturen, doch dat daarvoor in elke gemeente speciale kommissies tot steun dienen te worden opgericht, zooals thans in sommige gemeenten reeds het geval is voor enkele arbeidersgroepen,

verzoekt de regeering de instelling dezer kommissies te willen doen bevorderen,

2. „De Kamer, overwegende, dat de billijkheid eischt, dat de kosten der werkloozenverzorging, voor zooverre deze niet betreft de Rijkswerkloozenverzekering, niet enkel of in onevenredige mate gedragen worden door die gemeenten, waar toevallig een overwegend groot aantal werklooze arbeiders en een zeer gering aantal kapitaalkrachtigen > woont,

is van oordeel, dat deze kosten dienen te worden gedragen voor 90 pet. door den Staat en voor 10 pet. door de betrokken gemeenten".

Zij werden verworpen, 1 met 50 tegen 25 stemmen, de sociaaldemokraten, de kommunisten en de vrijz.-demokraten, benevens de kath. v. Rijzewijk en Kuiper en A, P, Staalman, 2 werd verworpen met 57 tegen 18 stemmen. Alleen de sociaaldemokraten en kommunisten voor (bladz. 2272).

Interpellatie-v, d. Tempel. — Naar aanleiding van het werkloosheids-kongres (zie boven) vroeg v. d. Tempel 2 Nov. 1921 wederom een interpellatie over dit onderwerp aan. 30 Nov. kwam hij daarover aan het woord. Scherp kritiseerde de interpellant den gang van zaken. Een aantal gemeenten worden ter zake van den werkl.-steun in den steek gelaten en de werkloozen verhongeren. V. d. Tempel vroeg een algemeenen steun voor werkloozen, „uitgetrokken" of niet, en daarnaast maatregelen tot produktieve werkverschaffing. Aangaande de t ypografen had'de min. v. binnenl. zaken bericht, dat volgens

Sluiten