Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINKELSLUITING

506

kwam verzet, niet het minst van die der sociaaldemokraten. Mr. Rutgers stelde voor, om het ontwerp eerst 4 Jan. '21 in 't openbaar te behandelen. Deze zeide o.m.:

„Er zij»/twee kanten aan deze kwestie: lo. het belang van ons eigen land, en 2o. onze verhouding tot den Volkenbond. Onze verhouding tot den Volkenbond ontneemt ons niet.Het récht deze zaak ook met het oog op onze eigen positie in volkomen vrijheid te beschouwen."

Wij moesten echter deze zaak érnstig behandelen en dus met overhaastig. Wijnkoop begon weer te malen over SovjetRusland en wilde het ontwerp na het recès, dus in Februari behandelen. Dit zou sabotage zijn, men kon dan beter het ontwerp afstemmen. Dit voorstel kreeg dan ook slechts 3 stemmen, van de kommunisten. Het voorstel-Rutgers werd aangenomen met 38 tegen 24 stemmen bladz. 1317).

Gelukkig kwam begin Januari bericht van de regéering, dat de omstandigheden uitstel toelieten, later is het ontwerp ingetrokken.

WINKELSLUITING.

Na de tal van gemeenten, die reeds de winkelsluiting bij verordening toepasten, is het plan geopperd, deze bij de wet te regelen. Begin December '21 had een kommissie voor het winkel; bedrijf uit den Hoogen Raad van Arbeid haar praeadvies vastgesteld betreffende het bij den Raad aanhangig gemaakte voorontwerp van een Winkelsluitingswet en dat de voorzitter van den Raad had bepaald, dat het praeadvies van die kommissie als advies van den Raad zou worden uitgebracht.

De meerderheid van de kommissie geeft in overweging, op de algemeene Zondagssluiting en op de sluiting na des avonds 8 uur in de wet een uitzondering te maken voor winkels waar voedings- en genotmiddelen worden verkocht. Eenige andere leden achten dat niet noodzakelijk. Enkele leden meenen, dat de gevolgen, die de Zondagssluiting voor de winkeliers en het publiek zal veroorzaken van zoo ernstigen aard zijn, dat zij in overweging geven, alle bepalingen, die op de Zondagssluiting betrekking hebben, uit het ontwerp te doen verVallen.

De kommissie acht het onbillijk, dat de winkeliers, die op den Sabbath of op den zevenden dag sluiten, niet voor Zondagmorgen hun winkel mogen openen. Het verdient de voorkeur, dezen winkeliers te veroorloven des Zaterdagsavonds hun winkels geopend te hebben en te bepalen, dat zij des Zondags na 12 uur moeten sluiten.

De kommissie acht het ten slotte gewenscht, de in het 0taé* werp aan de gemeenteraden gegeven bevoegdheid, om in bijzondere omstandigheden uitzonderingen op de bepalingen van de wet te veroorloven, in dien zin te verruimen, dat niet alleen

Sluiten