Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WONINGVRAAGSTUK

512

Een invoeging,'voorgesteld door den vrijheidsbonder mr. van Rappard, om voor alle woningen huurVerhooging boven de 50 pCt. slechts te weigeren „tenzij hoogere uitgaven ter zake van de woning te bestrijden, dan wel ingrijpende verbeteringen en veranderingen, aan de woning aangebracht, een groote verhooging wettigen", werd 16 Nov, nog aangenomen met 56 tegen 20 stemmen. Tegen de sociaaldemokraten, A, P. Staalman, de kommunisten en Kolthek (bl, 451), Er zat iets goeds in dit amendement, met het oog op bijbouw van een vleugel of zooiets, en de voorsteller zeide, dat de H.K, altijd weigeren kan; doch er kan van deze bewoordingen niettemin misbruik wórden gemaakt. Ook werd 16 Nov, nog een reactionair amend.-Snoeck Henkemans aangenomen — met 50 tegen 26 stemmen — om buiten de bemoeienis der H.K. te laten „woningen, waarvoor de bouwvergunning is verleend na 31 December 1919". Tegen dit'amendement, dat een heele groep woningen buiten de beschermende Wet stelt, stemden de sociaaldemokraten, A, P. Staalman, de kath. van Schalk, Haazevoet, Bulten en Kuiper, dr, v. d. Laar, de kommunisten en Kolthek (bl. 451). Men merkte op, dat hier telkens niet slechts de vrijheidsbonders aan den reactionairen kant staan, doch ook dikwijls de vrijz.-demokraten.

Het amendement-Otto, om ook winkels, werkplaatsen etc. onder wet te doen vallen, werd 16 Nov. 20 verworpen met 42 tegen 31 stemmen. Vóór stemden de vrijheidsbonders Rink, v. Rappard, Dresselhuys, v. Doorn, Ter Hall, Otto, Drion en Abr. Staalman; voorts de soc.-dem., de kommunisten, Kolthek, de r.-k. Haazevoet, Kolkman en de Wijkerslooth (biz. 452).

Men ziet, dat de reactie hoogtij Vierde en dat de Huurcommissiewet er niet beter, maar slechter op zou worden, als de voorgestelde wijzigingen werden aangenomen. De sociaaldemokraten konden daarom aan het ontwerp hun stem niet geven. 16 Nov. '20 werd het aangenomen met 54 tegen 20 stemmen. Tegen de Soc.-dem., kommunisten en Kolthek (bl. 453).

De Huuraanzeggingswet beoogt, eigenaren, die niet genegen zijn hun huis te verhuren, doch het slechts willen verkoopen, tot verhuring te dwingen en anders zelf die woning te verhuren. B. en W. moeten toestemming geven tot de sommatie om te verhuren enz. (art. 2). Het eerste deel van art. 4 luidt:

1. Is aan de aanzegging niet naar genoegen der huurkommissie voldaan, dan kan deze de woning namens den rechthebbende verhuren.

De huurkommissie zal slechts verhuren aan hem, van wien redelijkerwijze mag worden verwacht, dat hij zijne verplichtingen als huurder behoorlijk zal nakomen; zij kan voor het richtige nakomen zijner verplichtingen door den huurder waarborg doen stellen of huur vooruit laten betalen,

2. De rechthebbende wordt vooraf gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, enz.

Sluiten