Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

zeer twijfelachtig; hetjij dat daarin, in Bergsoniaanschen zin. tegenstelling tot het zuivere, door intuïtie beheerschte leven wordt gezien, hetzij omdat het ook met slechtheid kan samengaan. Steeds is de conclusie: Kweekt dus karakter.

Anderen komen daartoe door de huns inziens minder goede resultaten van het tot dusverre gevolgde opvoedingsof onderwijssysteem. Daarbij wordt dan. meenen zij te veel genormaliseerd, te weinig geindividuaUseerd;' te veel naar bepaalde quanta kundigheid en eenvormigheid, te weinig naar oorspronkelijkheid gevraagd. Terwijl juist het overdadig nivelleeringsvermogen van onzen tijd versterking der persoonlijkheid eischt. Laaft u dus aan de bronnen der oorspronkelijkheid en vormt persoonlijkheden.

Een derde groep, die, met erkenning van veel daarvan het m twijfel trekt of een en ander aan een plotselinge moreele mzinldng is toe te schrijven, gelooft niet dat dit door eenigen op zich zelf staanden maatregel alleen is te redresseeren. Is het waar, dat er een tekort is aan zelfstandige menschen, dan heeft dit diepere gronden. In den loop der eeuwen is de met zooveel moeite veroverde en opgebouwde hoogere gedachtenwereld geschokt en verdonkerd. Te verwonderen is het met, dat dit hooge goed minder aantrekt, de zielen leeger en holler worden, nu er in het telkens versnellende tempo van den strijd om het bestaan slechts naar resultaat en winst gevraagd wordt Juist de periode die voor karaktervorming zoo weinig gelegenheid biedt,' heeft daaraan zoo dringend behoefte. Inde lacrimael Een drietal stroomingen dus, die, hoezeer ten deele verschillend naar uitgangspunt, middelen, koers, in dezelfde bedding uitloopen, hetzelfde doel beoogen Karaktersterkte willen zij allen, op vorming van karakter zijn deze richtingen alk evenzeer gericht zij het dan

Sluiten