Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

van de waarheid verwijderd als hij, die daarin een willekeurig, met stilzwijgen, zoo niet met spot, te begroeten verschijnsel dorst te zien. Men behoeft heusch van beide nog geen directen wereldvrede en eenvormig recht te verwachten om hun raison d'être volmondig te erkennen. Maar wel zullen beide instituten nooit hun einddoel kunnen benaderen, wanneer niet — waar vooraf Is uitgesloten — naast beider reeds hoogst gewichtige functies vraagstukken tot oplossing gebracht worden, die eigenlijk nog eerst tot het terrein der prolegomena behooren.

Er werd door Minister Heemskerk zoo juist aan herinnerd bij de opening der vergadering van de 30ste conferentie der International Law Association, dat de volken bezield dienen te zijn met „wederzijdsche welwillendheid en vast besloten, om het naakte egoïsme der kuiperij en het geweld zonder gewetensbezwaar, welke de wereld dreigde te verderven, te bestrijden door een christelijken geest van billijkheid en naastenliefde." Er werd, bij het einde daarvan, door Amsterdam's burgemeester, welhaast in denzelfden gedachtengang op „zelfbezinning en zelfbeheersching" aangedrongen. Zou het ook kunnen zijn, mogen wij ons misschien afvragen, dat het inderdaad nog te veel ontbreken daarvan en tevens het somtijds geconstateerde gemis aan voldoende vertrouwen in de „faits et gestes" van den volkenbond juist zijn grond vindt in het ontbreken van iets anders, namelijk: geconcentreerde studie van en strijd tegen dit „naakte egoïsme der kuiperij en het geweld zonder gewetensbezwaar?"

Het is hoogst bezwaarlijk uit te maken of de opvatting, dat aan stichting van den volkenbond de aankweeking van een volkenbondsgeest had moeten voorafgaan, juist dan wel onjuist is. Waarschijnlijk is er veel voor te zeggen, dat die geest eerst door het bestaan van het lichaam zich goed ontwikkelen kan en wellicht is, dank zij

Sluiten